Przekazanie wojsku samochodu? Wysyłane są zawiadomienia

Przekazanie wojsku samochodu? Wysyłane są zawiadomienia

Wojsko Polskie

W mediach społecznościowych jest wiele dyskusji na temat możliwego wybuchu wojny na terenie Polski, jak również powiązanych z tym zagadnieniem wątków. Jednym z nich jest udostępnianie swojej własności na potrzeby wojska, do czego obligują nas odpowiednie przepisy prawa. 

Na platformie społecznościowej X, znanej dawniej jako Twitter, można trafić na zdjęcia pism kierowanych do mieszkańców przez ich lokalne Urzędy Miasta. Są to zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i dotyczą wniosków o przeznaczenie swojej własności do działań obronnych, jako świadczeń rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.

Wojsko Polskie

Dokument ten dotyczy terenu Międzyrzecza w województwie lubuskim, ale sprawdziliśmy jak obecnie wyglądają te kwestie w Nowym Sączu. – Mogę potwierdzić, że Wydział Zarządzania Kryzysowego UM rozsyłał, rozsyła i będzie rozsyłał podobne pisma w przyszłości, to rutynowe działanie związane z realizacją świadczeń rzeczowych lub osobowych na rzecz obronności RP, które jest prowadzone od wielu lat zgodnie z obowiązującym prawem – wyjaśnił Mariusz Smoleń, czyli Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.

Na jakiej podstawie prowadzone są tego typu postępowania administracyjne? W korespondencji pomiędzy portalem DTS24 i sądeckim Ratuszem skierowano nas do konkretnych zapisów:

Dział XXI Ustawy o obronie Ojczyzny przewiduje szczególny rodzaj obowiązku obywateli i przedsiębiorców spełniany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa jakim są świadczenia na rzecz obrony.

Świadczenia na rzecz obrony dzielą się na:

osobiste; rzeczowe; szczególne.

Nakładanie obowiązku świadczeń następuje w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie wniosków upoważnionych organów (np. szef wojskowego centrum rekrutacji). Od decyzji przysługuje odwołanie do wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję.

Za udostępnienie nieruchomości lub ruchomości w ramach świadczeń rzeczowych przysługuje ryczałt, natomiast za wykonanie świadczenia osobistego przysługuje ryczałt lub należność.

Świadczenia osobiste w czasie pokoju – to ustawowy obowiązek wykonywania różnego rodzaju prac na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego.

Realizacja świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do kurierów, czyli osób odpowiadających za doręczenie dokumentów powołania do służby wojskowej oraz wezwań do wykonywania świadczeń, także posiadanych środków transportowych.

Obowiązek świadczeń osobistych nakłada się na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły 16, a nie przekroczyły 60 lat życia. Wnioskodawca typuje osoby przeznaczone do wykonywania świadczeń osobistych na podstawie posiadanego wykształcenia, wykonywanego zawodu lub posiadanych uprawnień.

Wykorzystanie:

ćwiczenia wojskowe; dostarczenie i obsługa przedmiotów świadczeń rzeczowych; sprawdzenie gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych oraz w przypadku powoływania w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy lub wezwania żołnierzy OT do stawienia się do pełnienia TSW rotacyjnie.

Czas trwania:

jednorazowo do 12 godzin; w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych – jednorazowo do 48 godzin. Nałożenie obowiązku wykonywania świadczenia osobistego może nastąpić najwyżej 3 razy w roku.

Świadczenia rzeczowe w czasie pokoju – to obowiązek nakładany na urzędy i instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także na osoby fizyczne polegający na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego.

Świadczenia rzeczowe w czasie pokoju planuje się i nakłada, przeznaczając nieruchomości i rzeczy ruchome:

na uzupełnienie etatowych potrzeb wynikających z wojennych struktur organizacyjnych jednostek Sił Zbrojnych oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa;
do doraźnego używania przez Siły Zbrojne oraz inne jednostki organizacyjne; na cele świadczeń w związku z użyciem ich w czasie kwalifikacji wojskowej.

Czas trwania:

sprawdzenie gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych – 48 godzin; ćwiczenia wojskowe – 7 dni;
nieruchomości udostępnione na potrzeby rejestracji i kwalifikacji wojskowej – na czas ich przeprowadzenia; zwalczanie klęsk żywiołowych oraz likwidacja ich skutków – do ustania potrzeby wykorzystania przedmiotu świadczeń.

Posiadacze nieruchomości i rzeczy ruchomych, wobec których wydano ostateczną decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, są obowiązani informować wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o rozporządzeniu tą nieruchomością lub rzeczą ruchomą, w terminie 30 dni od dnia tego rozporządzenia.

Świadczenia na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Świadczenia osobiste w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny polegają na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa. Czas ich trwania nie może przekraczać jednorazowo 7 dni.

Świadczenia rzeczowe w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny polegają na oddaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do używania przez Siły Zbrojne lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania na potrzeby obrony państwa. Zwrot przedmiotów świadczeń rzeczowych następuje po ustaniu potrzeby ich użytkowania.

Foto: portal X / Cezary Graf

Czytaj także: Osiedle Helena jak plan filmu katastroficznego [FOTO]

Reklama