Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Dobre sp. z o.o., ul. Żywiecka 25, 33-300 Nowy Sącz. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: [email protected]
 2. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do Newsletter’a. Dane są przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę i do momentu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora są w szczególności cele marketingowe.
 3. Odbiorcy danych. Odbiorcami danych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych partnerów świadczących na rzecz Administratora usługi, np. usługi hostingowe lub prawne. Powierzenie danych zaufanym partnerom następuje w oparciu o zawarte przez Administratora umowy powierzenia przetwarzania danych, gwarantujące ochronę na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO.
 4. Prawa osób, którzy dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania.
 5. Obowiązek podania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z funkcjonalności Newsletter’a.
 6. Automatyczne przetwarzanie. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pliki cookies

 1. Przez pliki cookies (czyli tzw. “ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies mogą być używane m.in. w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikowana jest tożsamość użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Wydawnictwo Dobre Sp. z o.o.

I. Wstęp

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na portalu internetowym prowadzonym przez Wydawnictwo Dobre Sp. z o.o., ul. Żywiecka 25, 33-300 Nowy Sącz, KRS: 0000365297.
 2. Niniejszy Regulamin, w zakresie uregulowania usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin;
 • Wydawnictwo – Wydawnictwo Dobre Sp. z o.o.,
 • Portal - strona internetowa Wydawnictwa dostępna pod adresem www.dts24.pl
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu;

II. Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3. Zakres usług

 1. Wydawnictwo świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Portalu może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Wydawnictwo z Użytkownikiem.
 3. Użytkownik zamierzający skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, akceptuje niniejszy Regulamin i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na Portalu w formie elektronicznej, umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 4. Działanie Portalu

 1. Portal jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Portal działa w języku polskim. W działaniu Portalu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności ich naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Wydawnictwo ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych na które Wydawnictwo nie miało wpływu.

§ 5. Wymagania techniczne

Do korzystania z Portalu niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne i przeglądarki.

§ 6. Rodzaje usług

Wydawnictwo świadczy drogą elektroniczną usługę „Newsletter”. Usługa jest świadczona nieodpłatnie.

§ 7. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są Użytkownik i Wydawnictwo.
 2. Umowa w zakresie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą zapisania się Użytkownika na listę mailingową, prowadzoną przez Wydawnictwo. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z otrzymywania Newsletter’a.
 3. Wydawnictwo może rozwiązać każdą umowę o świadczenie usług jeżeli poweźmie uzasadnione i wiarygodne informacje, że usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Wydawnictwa.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia przez Wydawnictwo usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected], lub pisemnie na adres siedziby Wydawnictwa.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację i kontakt z Użytkownikiem oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. Wydawnictwo informuje Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.

§ 9. Prawa własności intelektualnej

 1. Portal zawiera materiały chronione prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Wszelkie treści umieszczone w Portalu podlegają ochronie prawnej.
 2. Użytkownik może korzystać z materiałów prezentowanych na Portalu wyłącznie w zakresie własnego użytku. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów umieszczonych na Portalu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa.
 3. Żadne publikacje bądź utwory umieszczone na Portalu nie mogą być kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane bez zgody Wydawnictwa.
 4. Korzystając z Portalu, Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody Wydawnictwa z zawartości Portalu w inny sposób niż dopuszczony w Regulaminie.

III. Przepisy końcowe

§ 10. Treści bezprawne

Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

§ 11. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. W razie zmiany Regulaminu, nowe postanowienia zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji na Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Wydawnictwo po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do usług świadczonych przed dokonaniem jego zmiany.