Trwa sesja rady miasta. Przyjęto Budżet Miasta na 2019

Rozpoczęła się V Sesja Rady Miasta Nowego Sącza. W planie jest między innymi podjęcie uchwał dotyczących wynagrodzenia zasadniczego dla prezydenta oraz diet dla radnych. Na początku zebrania uroczyście podziękowano wieloletniemu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Józefowi Markiewiczowi, który przechodzi na emeryturę.

wsb3

Tekst jest aktualizowany na bieżąco. ODŚWIEŻ

– Jeśli były dobre wyniki w ośrodku, to dzięki osobom, z którymi miałem okazję pracować. Jak mówi afrykańskie przysłowie: ,,jednym palcem twarzy nie umyjesz” – mówił Józef Markiewicz.

Wiceprezydent Artur Bochenek poprosił o wprowadzenie do porządku obrad trzech wniosków, w tym jednego związanego z budową mostu heleńskiego.

Ogłoszono przerwę, po której prowadzenie zebrania kontynuuje wiceprzewodniczący rady – Michał Kądziołka.

Radni dyskutują nad przyjęciem planu budżetowego miasta na 2019 rok.

Członkowie klubu PiS zadeklarowali, że przyjmą projekt w formie przedstawionej przez prezydenta, czyli bez autopoprawek. Radni Koalicji Obywatelskiej postanowili wstrzymać się od głosu. Z kolei członkowie klubu ,,Wybieram Nowy Sącz” oraz Koalicji Nowosądeckiej zgodzili się przyjąć projekt.

Radny Krzysztof Ziaja zwrócił uwagę na fakt, że w budżecie zaplanowano wydatek na częściowy zwrot nakładów, jakie najemca basenu nad Łubinką poniósł w związku z prowadzeniem działalności na miejskim terenie. Radny oświadczył, że w jego opinii jest to wydatek bezzasadny tym bardziej, iż zgodnie z informacjami, jakie posiada, dzierżawca dopuścił się samowoli budowlanej.

Artur Czernecki: Bądźmy za tym budżetem. Nie wstrzymujcie się od głosu, bądźcie z nami.

Józef Hojnor: Mamy w budżecie zapisane na lata 2017-2023, że wtedy ma powstać stadion za 90 milionów złotych. To jest bardzo poważna decyzja. Powinno się przeprowadzić liczne konsultacje społeczne i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy miasto stać na podejmowanie takiego wyzwania.

Krzysztof Głuc: Czy miasto ma zamiar wystąpić o dotacje, związane ze zlikwidowaniem barier architektonicznych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym? Chciałem też poprosić pana prezydenta o przedstawienie planu realizacji zadania budowy stadionu przy ulicy Kilińskiego.

Barbara Jurowicz: Pan wiceprezydent chyba nie miał jeszcze okazji być w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, ale pan prezydent tak. Osobiście widziałam jak stał w błocie za szkołą. Przepraszam za to stwierdzenie, ale czym chata bogata. Była tu mowa o windzie i podjeździe, a prawda jest taka, że ten ośrodek ma tylko jedno wejście z windą, jeżdżącą wiele razy dziennie.

Radna wyjaśniła, że można złożyć wniosek do PFRON-u o wsparcie przy likwidowaniu barier architektonicznych.

Dawid Dumana: Za ile był wynajmowany rocznie lub miesięcznie basen najemcy? Na jak długo podpisał umowę? Gdzie w budżecie są zawarte pieniądze ze sprzedaży wodociągów, które miały być przeznaczone na budowę stadionu?

Ludomir Handzel: Chciałem radnym podziękować, za te dzisiejsze słowa i wystąpienia. Poczułem, że zaczęliśmy rozmawiać o Nowym Sączu, o tym jak to miasto będzie wyglądać za 10 lat. Dziękuję za to, że zaczęliśmy rozmawiać merytorycznie.

Co do 30 milionów, to myślę, że zostało już wszystko powiedziane. Część mieszkańców miała wrażenie, że te pieniądze czekają na tą inwestycje, że zostały zabezpieczone, a one zostały wydatkowane na potrzeby w budżecie w 2017 roku.

Jesteśmy przygotowani, aby już na jesień rozpocząć inwestycję. Na razie mamy środki na projekt i w tym kierunku działamy.

Krzysztof Głuc wyjaśnił, że miasto nie wzięło zaplanowanych wcześniej 30 milionów kredytu, tylko wykorzystało kwotę pozyskaną ze sprzedaży wodociągów.

Maciej Prostko: Bardzo mnie cieszy, że miasto wystąpiło o to, by stworzyć więcej miejsc w żłobkach.

Nowy Sącz jest miastem, w którym w fajny sposób mamy zabezpieczony dostęp do targu, w którym mamy dostęp choćby do żywności prosto od rolników. – Radny zaproponował zwolnienie Nowego Sącza z opłaty targowej.

Michał Kądziołka: Chciałbym poprosić, aby przebudowę ulicy Zyndrama potraktować w następnym roku priorytetowo.

Teresa Cabała: Co z poprawą układu komunikacyjnego w mieście Nowym Sączu? Doskonale pamiętam spotkanie przy ulicy Węgierskiej, związane z planami powstania Węgierskiej Bis. Teraz jest odpowiednia chwili, aby w ramach autopoprawki do projektu budżetu wprowadzić koncepcję budowy Węgierskiej Bis.

Ludomir Handzel: Nigdy nie byłem zwolennikiem Węgierskiej Bis, co więcej – jestem przeciwnikiem tego rozwiązania. Uważam je za szkodliwe dla mieszkańców. Na szczęście ten projekt nie będzie realizowany., Nie popieram tego rozwiązania, by TIR-y dojeżdżały na ulicę Konstanty, bo tam mieszkają sądeczanie. Zgadzam się że do tematu trzeba podejść rozważnie i kompleksowo.

Prezydent przedstawił propozycję drogi, której budowa odciążyłaby ulice Węgierską, a do której powstania nie trzeba byłoby wyburzyć ani jednego domu.

Marta Poremba: Węgierska Bis to ulica, która miałaby być prowadzona równolegle do obecnej Węgierskiej. Takie rozwiązanie nie będzie prowadzone, jego już nie ma. Teraz mówimy o drodze, która miałaby połączyć ulicę Piramowicza przeprawą mostową, trzecim mostem na Dunajcu z istniejącą obwodnicą zachodnią, a ona z obwodnicą, co do której gmina Chełmiec ma już decyzje środowiskowe. Ta propozycja jest akceptowana przez mieszkańców osiedla Wólki. Jest ona zgodna z tym, o co przez kilka lat wnosili do prezydenta Nowaka. Inwestycja jest realizowana przez zarząd dróg wojewódzkich i to oni mają na nią środki.

Leszek Zegzda podkreślał, że jest usatysfakcjonowany, iż udało mu się, kiedy pracował w Województwie Małopolskim uzyskać 60 milionów na budowę  3-kilometrowy łącznika od ulicy Piramowicza DK 87 do DW 969 wraz z mostem na Dunajcu…

Iwona Mularczyk wróciła do tematu budżetu. – Oczekiwania mieszkańców nie zostały ujęte w tym budżecie. Zagłosujemy ,,za budżetem”, ale liczę, że podczas roku będziemy nad nim pracować i będziemy przesuwać środki finansowe. 

-Mówi się, że duże inwestycje mówią o tym, że miasto się rozwija, zgadzam się, ale tak naprawdę najważniejsze dla mieszkańców są takie drobne sprawy.

Przewodnicząca Rady Miasta zaznaczała, iż ważne  są chodniki, bo bezpieczeństwo jest priorytetem.

Trwa dyskusja nad budżetem miasta na 2019 roku.

Budżet Miasta zostaje uchwalony. 16 radnych głosowało ,,za”, nikt nie był przeciw. Od głosu wstrzymało się 7 rajców. 

Po 20-minutowej przerwie zebrani debatują nad ustaleniem wysokości diet radnych.

Krzysztof Ziaja: Zdaję sobie sprawę, że temat jest dość delikatny i drażliwy, dlatego przychodzą mi na myśl słowa psalmu: ,,choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę”. Być może chcą tacy, którzy będą chcieli za wszelką cenę udowodnić mi i wnioskodawcom, że nie wiemy jak wygląda specyfika pracy radnego.

Udowodnijcie, że nie jesteście tutaj dla pieniędzy – apelował radny. – Bycie radnym, to jest zaszczyt, ale bycie radnym to przede wszystkim służba, na która się zdecydowaliśmy. Jest to idealny moment żeby pokazać solidarność z Nowym Sączem, mieszkańcami. 

Leszek Zegzda: diety radnych są nawet niższe niż w przyjętym ogólnie standardzie.

Problemem Nowego Sącza i innych miast nie są diety radnych i zarobki prezydenta, a zarządzanie. Nie takie pieniądze można mądrze zagospodarować, jeśli będziemy mądrze działali. Wzywam wszystkich radnych do wykorzystania swoich diet, dla pomocy osobom potrzebującym. Ja się tak staram robić. Nikt nam nie każde tych diet przejadać…

Radny Fecko zapytał, czy Krzysztof Ziaja nie planuje objęcia jakiegoś stanowiska w urzędzie, co w innym świetle postawiłoby jego walkę o obniżenie diet.

Padło też pytanie, czy nowo zatrudnieni pracownicy urzędu miasta otrzymują wyższe wynagrodzenie niż ci poprzedni.

Krzysztof Ziaja: Nie jestem pracodawcą, więc nie wiem nawet jakie wynagrodzenie otrzymują nowo powołani pracownicy. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to nie mam takiego planu, by aplikować o pracę w urzędzie.

Artur Bochenek wyjaśnił, że żaden z nowo przyjętych pracowników nie dostał wyższego wynagrodzenia, niż miał poprzedni. Wiceprezydent przyznał, że likwiduje jeśli to możliwe, a jeśli nie, to stara się znacząco obniżyć premie, które otrzymują co miesiąc urzędnicy.

Po glosowaniu okazało się, że 3 radnych było za obniżeniem diet radnych, natomiast 19 rajców było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Trwa dyskusja nad obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego prezydenta Nowego Sącza.

Teresa Cabała: Bardzo ubolewam, że dopiero teraz rada rozpatruje projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezydenta miasta, ale nadmienię, że to na wniosek komisji statutowo prawnej rada ustala wynagrodzenie. 

Radna zwróciła uwagę na fakt, że wynagrodzenie prezydenta powinno być ustalone dużo wcześniej, a nie dopiero po miesiącu jego urzędowania. Zaznaczyła także, że w uchwale nie ujęto wszystkich części składowych wynagrodzenia prezydenta. Apelowała o odesłanie projektu uchwały do komisji statutowo-prawnej i doprecyzowanie go o dodatek za wysługę lat i dodatek funkcyjny. – Nie będę głosować nad takim bublem.

Wniosek radnej poddano pod głosowanie. 4 rajców było za, 17 – przeciw, 3 – wstrzymało się od głosu.


W planie dzisiejszych obrad jest podjęcie uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019, a także uchwał w sprawie:

– przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowego Sącza,

– ustalenia diet dla radnych,

– ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla prezydenta,

– ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,

– podwyższenia kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej uprawniających do zasiłku celowego przyznawanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

– określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

AKTUALIZACJA —> TUTAJ 

fot. KNB

MAGIK MAŁA
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]