Oświadczenie Jana Kosa. Blackbird nie akceptuje kar. Obwinia NIK. Sprawa trafi do sądu?

Oświadczenie Jana Kosa. Blackbird nie akceptuje kar. Obwinia NIK. Sprawa trafi do sądu?

oświadczenie Jan Kos

W miniony wtorek prezes Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej dr Anna Xymena Majkrzak poinformowała, że umowa z generalnym wykonawcą zostaje zerwana. Przekazała jednocześnie, że złożyła na ręce Jana Kosa przedsądowe wezwanie do zapłaty kar umownych. Te opiewają póki co na kwotę ponad 11 milionów złotych. Tymczasem Jan Kos informuje, że fakt naliczonych kar umownych jest, jak sam określa, bezzasadny.

Jan Kos w nadesłanym do naszej redakcji komunikacie informuje również, że to spółka NIK uniemożliwiła Grupie Blackbird dokończenie inwestycji. Powyższa „przepychanka” między stronami daje wyraźny sygnał, że sprawa najprawdopodobniej znajdzie swój finał w Sądzie.

Dr Anna Xymena Majkrzak pytana podczas wtorkowej konferencji prasowej na temat tego, czyje wypowiedzenie umowy jest wiążące (spółki NIK czy Grupy Blackbird) przedstawiła argumentację o słuszności rozwiązania umowy przez NIK. Fakty są jednak takie, że odstąpić od umowy postanowiły obydwie strony (obarczając winą siebie nawzajem). – W dniu dzisiejszym rozmawiałam z panem prezesem (Janem Kosem – red.), liczę na to, że uda nam się dojść do porozumienia. Ale nie jestem w stanie teraz rozstrzygnąć jaka będzie przyszłość naszych relacji – powiedziała na wtorkowej konferencji Anna Xymena Majkrzak.

Blackbird broni swoich interesów
Dziś mamy prawo przypuszczać, że przyszłość relacji obydwóch stron nie będzie dobra. Spółka NIK chce otrzymać należne pieniądze, które wynikają z faktu rozwiązania umowy, z kolei Blackbird uznaje naliczanie kar za bezzasadne. Ponadto wysuwa szereg argumentów, z których ma wynikać, że to NIK winna jest konieczności rozwiązania umowy. Jakie to argumenty? Oto stanowisko Jana Kosa (Grupa Blackbird).

Generalny Wykonawca – Grupa Blackbird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („Generalny Wykonawca”) potwierdza informację, że w związku m.in. z brakiem współdziałania z Generalnym Wykonawcą ze strony zamawiających – Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej sp. z o.o. („NIK”) oraz Miasta Nowy Sącz przy realizacji umów zawartych z każdym z zamawiających, tj. umowy o roboty budowlane dotyczącej inwestycji stadionu miejskiego w Nowym Sączu zawartej z NIK oraz umowy o roboty budowlane dotyczącej boiska ze sztuczną murawą w Nowym Sączu (Zawada) zawartej z Miastem Nowy Sącz, jak również powzięciem przez Generalnego Wykonawcę wiedzy o braku woli kontynuowania współpracy ze strony ww. zamawiających, w tym braku zamiaru wykonania leżących po stronie zamawiających zobowiązań umownych, w szczególności w postaci zapłaty należnego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, oświadczeniami z dnia 30 października 2023 roku złożonymi ww. zamawiającym w dniu 31 października 2023 roku Generalny Wykonawca odstąpił od ww. umów o roboty budowlane.

Wykonawca zaznacza, że wszystkie wskazane przez Wykonawcę podstawy odstąpienia zostały w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości potwierdzone przez obu zamawiających podczas konferencji z dnia 31 października 2023 roku.

Generalny Wykonawca częściowo potwierdza także informacje zawarte w oświadczeniu prasowym NIK z dnia 31 października 2023 roku dotyczącym umowy na realizację inwestycji stadion miejski w Nowym Sączu („Inwestycja”), tj. w zakresie w jakim NIK wskazał, że:

⦁ Wykonawca nie otrzymał od Zamawiającego żadnej zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia za roboty – wszystkie płatności dokonywane przez NIK następowały „z dołu”, za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiającego; dopiero wykonanie poszczególnych prac przy Inwestycji oraz dokonanie ich odbioru przez NIK uprawniało Generalnego Wykonawcę do otrzymania płatności;

⦁ na dzień odstąpienia od umowy przez Generalnego Wykonawcę (tj. 31 października 2023 roku):

⦁ Stadion był ukończony w ok. 80 %;

⦁ Generalny Wykonawca otrzymał od NIK zapłatę wynagrodzenia jedynie w kwocie 48.351.648,49 złotych (netto);|

⦁ Generalny Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez NIK, „zafakturowane”, o wartości ok. 1,5 mln złotych (netto);

⦁ w toku realizacji Inwestycji wystąpiła niemożliwa do przewidzenia zmiana stosunków w postaci wzrostu cen materiałów i kosztów wykonania na skutek pandemii wirusa Sars-CoV-2 oraz wojny w Ukrainie;

⦁ od dnia złożenia oferty do dnia odstąpienia przez Generalnego Wykonawcę od Umowy doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków – na skutek epidemii COVID i Wojny, wzrost cen materiałów i usług nie był możliwy do przewidzenia;
⦁ NIK przyznał, że doszło do wzrostów cen na poziomie ok. 30 %, którego nie można było przewidzieć;

⦁ NIK dokonał jedynie częściowej waloryzacji wykonanych robót;

⦁ pomimo przyznania przez NIK wzrostu cen, NIK bezzasadnie odmówił kolejnej części waloryzacji wykonanych robót, przerzucając całość konsekwencji wzrostu cen na Wykonawcę;

⦁ w toku realizacji Inwestycji doszło do opóźnienia, a zatem niezawinionej

w jakimkolwiek zakresie przez Generalnego Wykonawcę nieterminowości w realizacji Inwestycji w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego; jak zatem prawidłowo wskazał NIK w oświadczeniu prasowym, w przypadku tej realizacji mamy do czynienia z opóźnieniem, które – jak wynika z samej jego istoty – wystąpiło z przyczyn niezależnych od Generalnego Wykonawcy i niezawinionych przez Generalnego Wykonawcę – Generalny Wykonawca przyjmuje przyznanie tego faktu przez NIK; w konsekwencji, za przyczyny opóźnienia Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (por. Oświadczenie prasowe NIK, nb. 9 oraz 12);

wobec powyższego, bezzasadne jest (rzekome) naliczenie przez NIK kary umownej za „zwłokę” (zawinione opóźnienie) w kwocie 2.539.326,33 złotych;

⦁ wobec odstąpienia przez Generalnego Wykonawcę od umowy na Inwestycję z przyczyn leżących po stronie NIK w drodze oświadczenia z dnia 30 października 2023 roku złożonego dnia 31 października 2023 roku we wczesnych godzinach porannych, bezzasadne jest (rzekome) naliczenie przez NIK kary umownej „z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy” w kwocie 8.466.421,11 złotych;

⦁ Generalny Wykonawca potwierdza, że tak NIK jak i inne podmioty zaangażowane przy realizacji Inwestycji po stronie inwestora odmawiały faktycznego współdziałania z Generalnym Wykonawcą;

⦁ podjęta przez Generalnego Wykonawcę decyzja o odstąpieniu od umowy na realizację Inwestycji – trudna, poprzedzona szeregiem analiz i zebraniem szczegółowych informacji w relewantnym zakresie – niestety, będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami tak dla mieszkańców Miasta Nowy Sącz, pracowników Generalnego Wykonawcy i ich rodzin jak i kooperantów Generalnego Wykonawcy wraz z rodzinami; powyższego nie dało się jednak uniknąć wobec sytuacji kontraktowej, zaistniałej na moment złożenia przez Generalnego Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy na Inwestycję;

⦁ pojawił się problem z własnością działek, którego NIK nie chciał rozwiązać;

⦁ Generalny Wykonawca do dnia 31 października 2023 roku, stał na konsekwentnym stanowisku dalszego prowadzenia robót – Generalny Wykonawca chciał dokończyć budowę NIK, jednak NIK to skutecznie uniemożliwił;

⦁ Gdyby Zamawiający zastosował do wszystkich robót realny mechanizm waloryzacji [tak jak robią to inni zamawiający w Polsce] i rozwiązał pozostałe leżące po jego stronie utrudnienia – stadion udałoby się dokończyć.

Czytaj także: We wtorek sesja poświęcona Sandecji. Handzel mimo kłopotów, może zacierać ręce. Potencjalni konkurenci przesypiają swój czas [OPINIA]

Fot: nadesłane Blackbird

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama