Jazda po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości

Jazda po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości

jazda po spożyciu alkoholu - zdjęcie

Zawartość alkoholu w organizmie to kryterium, które pozwala na odróżnienie kiedy mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości, a kiedy ze stanem po spożyciu alkoholu.

Jak wynika z obowiązujących przepisów tj. art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu, albo

  1. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Konsekwencje prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu, określa art. 87 § 1 kw, zgodnie z którym grozi za to kara finansowa, bądź aresztu oraz środek karny w postaci zakazania prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Definicję stanu nietrzeźwości zawiera z kolei art. 115 § 16 KK zgodnie, z którym zachodzi on wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰, albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg, albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Konsekwencje prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, zostały określone w art. 178a § 1 kk. Przepis ten, za tego rodzaju przestępstwo przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności, albo karę pozbawienia wolności do 2 lat.

Oprócz kary, Sąd wymierza środek karny w postaci zakazu kierowania autami na okres nie krótszy niż 3 lata (z zaliczeniem okresu zatrzymania prawa jazdy, jeżeli zostało zatrzymane w momencie zdarzenia) oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie niższej niż 5 tys. złotych.

Po spełnieniu określonych przesłanek istnieje również możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Zgodnie z art. 66 KK, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności – nie popełni przestępstwa. W sytuacji warunkowego umorzenia postępowania okres próby wynosi od jednego roku do lat trzech, natomiast zatrzymanie dokumentu następuje na czas od jednego roku do lat dwóch.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przy uzyskaniu rocznego ograniczenia możliwości prowadzenia pojazdu, nie jest konieczne ponowne zdanie państwowego egzaminu, a to z pewnością zmniejsza dolegliwość kary.

Sąd wydając wyrok warunkowo umarzający postępowanie sprawia, że sprawca będzie uznany za winnego popełnienia czynu, ale nie jest to równoznaczne z jego ukaraniem. Wobec tego, że w świetle prawa sprawca nie jest skazany prawomocnym wyrokiem – warunkowe umorzenie postępowania nie podlega wpisaniu do karty karnej. Ma to zasadnicze znaczenie w przypadku konieczności przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (np. dotyczy ubiegania się o zatrudnienie na niektórych stanowiskach).

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Nowosądeckim:

 

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W GRYBOWIE, ul. Armii Krajowej 19

poniedziałek – piątek 13.00 – 17.00

2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU, ul. Bolesława Chrobrego 2

poniedziałek – piątek 9.00 – 13.00

3. POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W NOWYM SĄCZU, ul. Waryńskiego 1

poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W KRYNICY-ZDROJU, ul. Nadbrzeżna 3

poniedziałek – piątek 13.00 – 17.00

5. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W STARYM SĄCZU, ul. Partyzantów 15

poniedziałek – piątek 13.00 – 17.00

II. Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W GRYBOWIE,

ul. Armii Krajowej 19,

poniedziałek – piątek 9.00 – 13.00

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W KRYNICY-ZDROJU,

ul. Nadbrzeżna 3

poniedziałek – piątek 9.00 – 13.00

III. Pozostałe punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W STARYM SĄCZU,

ul. Partyzantów 15

poniedziałek – piątek 9.00 – 13.00

Aktualne informacje na temat dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo na stronie internetowej Powiecie Nowosądeckim:

https://nowosadecki.pl/

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (także w zakresie tejże działalności).

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracja na wizyty

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 600 401 420

Poniedziałek 8.00-16.00

wtorek – piątek 7.30-15.30

lub za pośrednictwem strony internetowej: zapisy-np.ms.gov.pl

powiat nowosadecki

Czytaj również: ŚWIATOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA SAMOBÓJSTWOM – JAK WALCZYĆ ZE SZKOLNYM BULLYINGIEM

Share on twitter
Share on facebook