Analiza strategii rozwoju i bieżących budżetów gminy Łącko

Analiza strategii rozwoju i bieżących budżetów gminy Łącko

Analizowana będzie Strategia Gminy Łącko. Oceniana będzie spójność Strategii z Wieloletnią Prognozą Finansową i budżetami rocznymi. To są główne dokumenty w każdej gminie. Ich jakość i spójność przekłada się na rozwojowość gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Łącko

Często Strategie są „przerzucane”, wpisuje się do nich w zasadzie wszystko i dlatego stają się dokumentami nieracjonalnymi, mającymi charakter fasadowy. Strategia Gminy Łącko ma także takie cechy.

Można przeczytać, że w gminie Łącko działają aż 53 organizacje pozarządowe, wymienione są wszystkie z nazwy. Niestety, znaczna ich część zawiesiła działalność. To nie jest odpowiedzialność gminy. To systemowy defekt, że KRS nie wykreśla niedziałających organizacji.

Na stronach 41-51 przedstawione są wyniki badań satysfakcji z życia w gminie Łącko. Można mieć duże zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia tych badań. Interesujące jest na przykład to, że do mieszkania w Łącku zachęca w 84% (58 głosów) – oferta kulturalna, zniechęca 16% (11 głosów).  W innym pytaniu – co obniża atrakcyjność gminy Łącko – 43 osób wskazało, że brak oferty kulturalnej: kina, teatru, kawiarni, itd. To niestety kwestionuje te badania i może wpływać na wiarygodność całej Strategii.

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest napisana bardzo szczegółowo. Jedna ze słabych stron, to „spadek atrakcyjności osadniczej”. To także nie pasuje do wyników wcześniejszych badań. Chodzi szczególnie o określenie „spadek”, ono sugeruje, że kiedyś było lepiej.

Wizja gminy

Sformułowano wizję gminy. Stawia się na turystykę i kulturę. To dobrze brzmi, gdy Krynica stawia na turystykę, a Kraków na kulturę. W Łącku to będzie jednak trudne do osiągnięcia. Owszem, wizja powinna być wyzwaniem, ale jednak możliwym do osiągnięcia w przy znacznych wysiłkach.

Cele strategiczne

Sformułowano 5 celów strategicznych, ale żaden z nich nie dotyczy już bezpośrednio kultury. To niespójność. Sformułowano aż 75 konkretnych przedsięwzięć. Sporo. Gdyby one wszystkie zostały zrealizowane do 2030 roku, to Gmina Łącko stałaby się wiodąca gminą w całej Polsce. Jest duża szczegółowość prezentowanych projektów, ale brak jest konkretyzacji. Chodzi o miary ilościowe, jednostki, czas realizacji, szacowane koszty. Są tabele, które podają okresy i odpowiedzialnych, ale one są nieuzupełnione. Podane są nazwy mierników, ale bez ich treści.

W rozwoju infrastrukturalnym jest zadanie: opracowanie dokumentacji technicznej obwodnicy Łącka. To ważna sprawa dla gminy. Ale jest niedosyt, że do 2030 powstanie jedynie dokumentacja.

Strategia a WPF i budżety

W Łącku powstanie Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej. Ten twór może wypełnić deficyt działań kulturalnych zapowiedzianych w wizji gminy. Można jednak dostrzec pewną niespójność. W budżecie na rok 2023 zaplanowany jest wydatek 7,1 mln złotych. Ta pozycja jest także w WPF. Nie ma jej w Strategii. To powinien być projekt nr 76. To wymaga uzupełnienia. Trzeba zauważyć, że najczęściej jest odwrotnie. Coś jest w Strategii, a nie ma tego w WPF i budżetach rocznych. Inne zapisy WPF pokrywają się z treścią budżetów rocznych.

Trzeba na koniec zauważyć, że gmina Łącko jest progresywną gminą powiatu z relatywnie wysokimi wydatkami majątkowymi na rozwój, dobrze pozyskującą środki zewnętrzne.

Przygotowano przez: Nowosądeckie Centrum Analiz Samorządowych.

 

 

 

logotyp

 

fot.źródło

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama