Przedsiębiorczość w subregionie sądeckim – osiągnięcia i zagrożenia

Przedsiębiorczość w subregionie sądeckim – osiągnięcia i zagrożenia

Dla ustalenia uwagi krótkiego wyjaśnienia wymaga tytułowe sformułowanie problemu, a mianowicie „przedsiębiorczość w subregionie”, a nie „przedsiębiorczość subregionu”. Po pierwsze dlatego, że subregion, jako kategoria jednostki terytorialnej, w Polsce nie ma samorządowej podmiotowości, a pojęcie przedsiębiorczości tyczy zawsze określonego podmiotu. Po drugie dlatego, że nawet gdyby ograniczenie pierwsze nie istniało, głównym zamiarem krótkiego elaboratu jest koncentrowanie się na przedsiębiorczości sektora przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość zaś upodmiotowionej jednostki terytorialnej znacząco wykracza poza przedsiębiorczość biznesową.

Samo pojęcie przedsiębiorczości jest „wielobarwne” stosownie do kontekstu jego użycia. Rezygnując z bardziej naukowo rozbudowanych ujęć i ograniczając się do paru jedynie spostrzeżeń w tym względzie, można powiedzieć, że:

  • W ujęciu potocznym, przedsiębiorczość jest rozumiana jako proces zakładania, rozwijania i zarządzania firmą, zazwyczaj z uwzględnieniem innowacji, kreatywności i ryzyka.
  • Z punktu widzenia ekonomicznego, a więc wychodząc poza indywidualny podmiot gospodarczy, przedsiębiorczość oznacza proces tworzenia nowych miejsc pracy, wprowadzania nowych produktów i usług na rynek oraz generowania wzrostu gospodarczego – najczęściej z odniesieniem do określonego obszaru.

  Cały tekst prof. Tadeusza Kudłacza przeczytasz w najnowszym wydaniu DTS – bezpłatnie pod linkiem: