Michał Trybus odwołany z funkcji prokuratora okręgowego w Nowym Sączu

Michał Trybus odwołany z funkcji prokuratora okręgowego w Nowym Sączu

pons

Michał Trybus został odwołany z funkcji prokuratora okręgowego w Nowym Sączu. Portal DTS24 potwierdził dziś tę informację u źródła. Jego miejsce zajął Waldemar Starzak, który w przeszłości był szefem sądeckiej Prokuratury Rejonowej.

Jak podaje oficjalna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, osobą pełniącą funkcję prokuratora okręgowego jest teraz Waldemar Starzak. Oto jego lista zadań:

1. Prowadzi i nadzoruje śledztwa o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym wpływające do Prokuratury Okręgowej, a przydzielone indywidualnie do referatu własnego.
2. Bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt l) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.
3. Sprawuje kierownictwo nad jednostkami organizacyjnymi Prokuratury Okręgowej w rejonie jej działania, a w ramach współdziałania w zakresie utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa oraz praworządności utrzymuje kontakty służbowe z kierownictwami organów współpracujących w tej dziedzinie oraz organami rządowej administracji ogólnej, jak też samorządu terytorialnego.
4. Sprawuje nadzór służbowy nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz bezpośredni nadzór służbowy nad merytoryczną działalnością 1 Wydziału Śledczego, 4 Wydziału Organizacyjno–Sądowego, Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz za wyjątkiem nadzoru w zakresie prowadzonych w tych komórkach postępowań przygotowawczych, postępowań odwoławczych realizowanych w trybie § 328 ust. 3 Regulaminu przed Sądem Okręgowym, postępowań wykonawczych i penitencjarnych przed tym Sądem, postępowaniu o ułaskawienie, a także postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz działalności pozakarnej; 7 Wydziału Budżetowo-Administracyjnego, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wraz z wchodzącą w jego skład Kancelarią Tajną, Samodzielnego stanowiska pracy do spraw obronnych, Samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego, Samodzielnego stanowiska pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
5. Czuwa nad właściwą organizacją pracy oraz porządkiem i dyscypliną pracy w Prokuraturze Okręgowej oraz nadzoruje w tym zakresie podległe Prokuratury Rejonowe.
6. Kieruje wykonaniem budżetu wydzielonego dla Prokuratury Okręgowej i podległych jej jednostek organizacyjnych.
7. Wykonuje zarząd i zapewnia oszczędne gospodarowanie mieniem Prokuratury.
8. Podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, a w tym określone w § 90 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
9. Dekretuje wpływającą do Prokuratury Okręgowej korespondencję z zewnątrz.
10: Podpisuje:

– pisma wychodzące na zewnątrz, prezentujące w swej treści stanowisko kierownictwa Prokuratury lub adresowane do organów centralnych albo naczelnych,
– pisma adresowane do Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego w Warszawie, Jego Zastępców, oraz Dyrektorów Departamentów i Biur w Prokuraturze Krajowej,
– pisma do Prokuratora Regionalnego oraz Naczelników Wydziałów Prokuratury Regionalnej,
– wnioski do Sądu Okręgowego o zastosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania,
– wnioski do Prokuratora Regionalnego o uchylenie postanowień w trybie art. 328 kodeksu postępowania karnego,
– pisma do Prokuratorów Rejonowych zastrzeżone do kompetencji Prokuratora Okręgowego.

11. Podejmuje decyzje o objęciu zwierzchnim nadzorem służbowym spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych.
12. Podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu trwania śledztwa zastrzeżone do kompetencji Prokuratura Okręgowego jako bezpośrednio przełożonego i prokuratora nadrzędnego z wyłączeniem postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych w 1 Wydziale Śledczym, w 4 Wydziale Organizacyjno–Sądowym i Samodzielnym Dziale do Spraw Informatyzacji i Analiz.
13. Rozstrzyga spory kompetencyjne o właściwość miejscową między jednostkami rejonowymi.
14. Zarządza przeprowadzenie wizytacji i lustracji w podległych Prokuraturach Rejonowych.
15. Sporządza okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników administracyjnych Prokuratury Okręgowej oraz podległych Prokuratur Rejonowych.
16. Akceptuje merytoryczną tematykę oraz organizację szkolenia zawodowego prokuratorów oraz pracowników administracyjnych.
17. Zwołuje narady, odprawy i konferencje w zależności od istniejących potrzeb.
18. Zwołuje i przewodniczy Kolegium Prokuratury Okręgowej w celu zasięgnięcia opinii w sprawach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne oraz poddane pod dyskusje przez Prokuratora Okręgowego.
19. Przyjmuje strony w ramach skarg i wniosków.
20. Zastępuje Zastępcę Prokuratora Okręgowego podczas urlopu lub dłuższej nieobecności w pracy, w zakresie wynikającym z jego obowiązków.
21. Podejmuje inne czynności zmierzające do realizacji ustawowych zadań Prokuratury.

Źródło: gov.pl

WYBORY 2024

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama