Analiza głównych agregatów finansowych gminy Rytro

Analiza głównych agregatów finansowych gminy Rytro

miniatura

Gmina Rytro to jedna z 11 gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego, dlatego główne dane finansowe będą prezentowane w układzie porównawczym z pozostałymi gminami wiejskimi.

Dochody gminy Rytro

W 2022 wyniosły 25,4 mln zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca to 6,9 tysiąca zł. Największą część dochodów wygenerował Dział 758 – Różne rozliczenia (37.2%). Gmina Rytro ma najmniejsze dochody  wśród analizowanych gmin, a największe ma gmina Chełmiec.

Nadwyżka operacyjna

To ważny wskaźnik finansowy gminy, który pokazuje ile zostaje pieniędzy z dochodów bieżących gminy po pokryciu wydatków bieżących – obowiązkowych. W gminie Rytro nadwyżka operacyjna wynosi 4,1 mln zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca to ok. 1100 zł. Największą nadwyżkę w powiecie posiada gmina Chełmiec, a najmniejszą analizowana gmina Rytro.

Dochody własne

Sprawa dochodów własnych gminy mówi o samodzielności finansowej gminy. W gminie Rytro procentowy udział dochodów własnych w dochodach ogółem to ok. 40,6%. Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Rytrze to 2,8 tysiąca zł.  Największy udział dochodów własnych w powiecie ma gmina Chełmiec, najmniejszy Korzenna.

Wydatki inwestycyjne

Poziom tych wydatków w gminie pokazuje ile przeznacza ona na inwestycje w liczbach bezwzględnych. W Rytrze w 2022 jest to 6,2 mln zł. Ważny jest także procentowy udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków w 2022. W Rytrze jest to 24%. Wydatki inwestycyjne można także przeliczyć na 1 mieszkańca gminy. W Rytrze jest to 1,7 tysiąca zł.  Gmina w powiecie, która najwięcej przeznacza na inwestycje na 1 mieszkańca to Łącko.

Postanowiliśmy połączyć te 4 wskaźniki w jeden ogólny – JAKOŚĆ FINANSÓW GMINY. Pod uwagę zostały wzięte przeliczenia na 1 mieszkańca. To miarodajne podejście. Będzie liczone w porównaniu z wszystkimi gminami wiejskimi w powiecie nowosądeckim.

  • Dochody gminy to zasobność finansowa gminy – pozycja 3.
  • Nadwyżka operacyjna to umiejętność gospodarowania środkami finansowymi – pozycja 1.
  • Dochody własne to niezależność finansowa gminy – pozycja 2.
  • Wydatki inwestycyjne świadczą o prorozwojowości gminy – pozycja 4.

Daje to gminie Rytro 1 pozycje wśród 11 gmin wiejskich w powiecie.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS

Czytaj też:Analiza głównych agregatów finansowych gminy Łabowa

logotyp)

Reklama