Analiza głównych agregatów finansowych gminy Grybów

Analiza głównych agregatów finansowych gminy Grybów

miniatura

Gmina Grybów to jedna z 11 gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego, dlatego główne dane finansowe będą prezentowane w układzie porównawczym z pozostałymi gminami wiejskimi.

Dochody gminy Grybów

W 2022 wyniosły 160,5 mln zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca to 6,2 tysiąca zł. Największą część dochodów wygenerował Dział 758 – Różne rozliczenia (47.1%). Największe dochody ma gmina Chełmiec, najmniejsze Rytro.

Nadwyżka operacyjna

To ważny wskaźnik finansowy gminy, który pokazuje ile zostaje pieniędzy z dochodów bieżących gminy po pokryciu wydatków bieżących – obowiązkowych. W gminie Grybów nadwyżka operacyjna wynosi prawie 17 mln zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca to ok. 650 zł. Największą nadwyżkę w powiecie posiada gmina Chełmiec, najmniejszą Rytro.

Dochody własne

Sprawa dochodów własnych gminy mówi o samodzielności finansowej gminy. W gminie Grybów procentowy udział dochodów własnych w dochodach ogółem to 27,5%. Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Grybowie to 1,7 tysiąca zł. Największy udział dochodów własnych w powiecie ma gmina Chełmiec, najmniejszy Korzenna.

Wydatki inwestycyjne

Poziom tych wydatków w gminie pokazuje ile przeznacza ona na inwestycje w liczbach bezwzględnych. W Grybowie w 2022 jest to 34,1 mln zł. Ważny jest także procentowy udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków w 2022. W Grybowie jest to ok. 20%. Wydatki inwestycyjne można także przeliczyć na 1 mieszkańca gminy. W Grybowie jest to 1,3 tysiąca zł.  Gmina w powiecie, która najwięcej przeznacza na inwestycje na 1 mieszkańca to Łącko.

Postanowiliśmy połączyć te 4 wskaźniki w jeden ogólny – JAKOŚĆ FINANSÓW GMINY. Pod uwagę zostały wzięte przeliczenia na 1 mieszkańca. To miarodajne podejście. Będzie liczone w porównaniu z wszystkimi gminami wiejskimi w powiecie nowosądeckim.

  • Dochody gminy to zasobność finansowa gminy – pozycja 9.
  • Nadwyżka operacyjna to umiejętność gospodarowania środkami finansowymi – pozycja 7.
  • Dochody własne to niezależność finansowa gminy – pozycja 10.
  • Wydatki inwestycyjne świadczą o prorozwojowości gminy – pozycja 5.

Daje to gminie Grybów 8 pozycje wśród 11 gmin wiejskich w powiecie.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Analiza głównych agregatów finansowych gminy Rytro

logotyp

Reklama