Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu poszukuje personelu specjalistycznego do pracy w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu poszukuje personelu specjalistycznego do pracy w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu poszukuje personelu specjalistycznego do pracy w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym.

Prosimy specjalistów posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych albo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub placówkach oświatowych:

OPIEKUN I/LUB OPIEKUN MEDYCZNY
PIELĘGNIARKA LUB RATOWNIK MEDYCZNY
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
PRACOWNIK SOCJALNY

o przesłanie CV na email: [email protected]

Poszukujemy specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w pracy i opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Wymagania kwalifikacyjne do pracy w zawodach:

OPIEKUN I/LUB OPIEKUN MEDYCZNY – WYMAGANIA:
wykształcenie minimum średnie i dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w jednym z wymienionych zawodów: opiekun medyczny, opiekun domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opiekun osoby
niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi;
lub
wykształcenie średnie branżowe (szkoła policealna lub kurs uprawniający do wykonywania zawodu opiekuna).

PIELĘGNIARKA – WYMAGANIA
posiada prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki, o których mowa w art. 28-30 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2702 z późn. zm.)

RATOWNIK MEDYCZNY-WYMAGANIA
posiada prawo do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2187)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – WYMAGANIA:
ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego
lub
posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego. Kwalifikacje posiada także osoba z wykształceniem średnim medycznym w zawodzie terapeuta zajęciowy lub która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia,
w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata.

PRACOWNIK SOCJALNY – WYMAGANIA:
posiada prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o których mowa w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.)

Informacji udziela Pani Magdalena Morańda – Kierownik Działu
Organizacji i Kadr /tel. 18 35-48-246, email:
[email protected]/