Koniec marzeń o mieście Chełmiec? Projekt rozporządzenia nie pozostawia złudzeń

Koniec marzeń o mieście Chełmiec? Projekt rozporządzenia nie pozostawia złudzeń

To już trzeci raz, kiedy na przełomie listopada i grudnia pojawia się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający wcześniejsze postanowienia w sprawie przekształcenia wsi Chełmiec w miasto. Jednak tym razem nie odracza on nadania statusu miasta na przyszły rok, a całkowicie uchyla przepisy z 24 lipca 2017r. Jak czytamy w uzasadnieniu, powodem takiej decyzji ma być, tak jak rok wcześniej, brak przeprowadzenia ponownych konsultacji społecznych. 

Co ciekawe, wójt Bernard Stawiarski w pismach skierowanych do ministerstwa, sądeckich posłów oraz radnych, którzy zgłosili wątpliwości, poprosił o wyjaśnienie, co konkretnie zostało zrobione źle podczas konsultacji, które przeprowadził zanim rozpoczął starania o prawa miejskie. Prosił też o wskazanie podstawy prawnej dla ewentualnych zastrzeżeń. Jak twierdzi – żadnej odpowiedzi do dzisiaj nie otrzymał.

– Na układy nie ma rady. W Polsce panuje kompletne bezprawie. Wygląda na to, że mamy powrót do komuny, bo okazuje się, że jeden kacyk może zadecydować o tym, o czym wcześniej przesądziła społeczność chełmiecka poprzez decyzje, które wówczas zostały podjęte – podsumował wójt Bernard Stawiarski.

Przypomnijmy, 24 lipca 2017 roku Rada Ministrów, na podstawie wniosku Rady Gminy Chełmiec podjęła decyzję o nadaniu statusu miasta z dniem 1 stycznia 2018 roku. Podpisała ją ówczesna premier Beata Szydło. Jednak 27 grudnia Rada Ministrów zmieniła zdanie i podjęła kolejną decyzję, tym razem o odroczeniu nadania statusu miasta.

W uzasadnieniu napisano, że w związku z sygnałami docierającymi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poddającymi w wątpliwość zasadność przekształcenia wsi w miasto, oraz pismem ośmiu radnych, którzy prosili o ponowną analizę sprawy, (w tym o sprawdzenie rzetelności przeprowadzenia konsultacji społecznych), termin przesunięto do 1 stycznia 2019 roku. Uznano, iż przez ten czas zostaną wyjaśnione wszystkie niejasne kwestie.

Za zgodą radnych, udzieloną podczas XL sesji Rady Gminy (w styczniu 2018r), wójt skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie zgodności z Konstytucją i ustawą o samorządzie gminnym rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.2017r., które odroczyło nadanie statusu miasta Chełmcowi. Do dnia dzisiejszego nie doczekał się odpowiedzi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpił w maju (2018r.) do Rady Gminy Chełmiec o przedstawienie opinii rajców w zakresie nadania statusu miasta. Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia, motywem działania ministra miała być potrzeba dokonania ponownej analizy nadania Chełmcowi statusu miasta, w tym przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji.

W odpowiedzi na prośbę ministra Joachima Brudzińskiego, Rada Gminy Chełmiec 26 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę, w której podtrzymała w całości wniosek złożony do MSWiA w 2017 roku i wydała pozytywną opinię w zakresie przekształcenia wsi Chełmiec w miasto.

,,Niemniej jednak, Rada Gminy Chełmiec nie przeprowadziła ponownych konsultacji z mieszkańcami, co pozostawało szczególnie istotne w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym, nadal aktualne pozostawały wątpliwości co do nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec, w tym rzetelności przeprowadzonych w tym zakresie konsultacji” – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Wcześniejsza publikacja –>[CHEŁMIECKIE DEJA VU. MIAŁ BYĆ STATUS MIASTA, JEST ROZPORZĄDZENIE W OSTATNIEJ CHWILI]

Kolejne przesunięcie 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło działania legislacyjne, w efekcie których Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2018 roku po raz kolejny przesunęła termin nadania statusu miasta Chełmcowi z dnia 1 stycznia 2019 r. na 1 stycznia 2020 r.

Co więcej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r. stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji. Wyrok nie jest prawomocny. Został przez władze gminy zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po dzień dzisiejszy brak jakichkolwiek informacji z NSA.

Miesiąc później minister Joachim Brudziński po raz kolejny wystąpił do władz gminy Chełmiec o przedstawienie opinii w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec, poprzedzonej stosownymi konsultacjami. Ponownie, tak jaki i rok wcześniej, radni podjęli uchwałę, w której w całości podtrzymali wniosek złożony do MSWiA w 2017 roku i pozytywną opinię w tym zakresie.

,,Rada Gminy Chełmiec nie przeprowadziła nowych konsultacji z mieszkańcami. W związku z powyższym, mając na względzie skutki wyroku WSA w zakresie aktu prawnego, który rzutuje na legalność jednego z ważnych elementów (konsultacje społeczne), które Rada Ministrów brała pod uwagę rozstrzygając o statusie miasta miejscowości Chełmiec w dniu 24 lipca 2017 r., zasadnym pozostaje uchylenie przepisów dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec” – brzmi uzasadnienie projektu rozporządzenia opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa.

Na dzień dzisiejszy wójt Bernard Stawiarski nie widzi dalszej możliwości, aby starać się o nadanie statusu miasta Chełmcowi. Nie będzie podejmował żadnych działań w tym zakresie.

Chełmiec dostał trzecią szansę na status miasta