Anna Wilk – kandydatka III edycji Rankingu GLG

Anna Wilk – kandydatka III edycji Rankingu GLG

Historyczka, badaczka i pasjonatka historii mniejszości narodowych z uwzględnieniem zagadnień tożsamościowych. Jest absolwentką Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Osiągnięcia, w tym szczególnie w roku 2020

Jej debiutancka książka „Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-1989” poświęcona jest historii politycznej ludności łemkowskiej na tle procesu wyodrębniania jedności grupowej, jak również poszukiwania tożsamości w sytuacji ukraińsko-polskiej rywalizacji o włączenie miejscowej ludności do własnej wspólnoty narodowej lub obywatelskiej. Porusza istotne kwestie, takie jak dezintegracja społeczności łemkowskiej w wyniku wysiedleń w latach 1945–1947, a także asymilacja i akulturacja w warunkach państwa komunistycznego na ziemiach północnej i zachodniej Polski. Publikacja jest próbą uchwycenia procesów historycznych i najważniejszych wydarzeń w dziejach tej ludności, które rzutowały na rozwój wspólnoty, by w końcu doprowadzić do dezintegracji i rozproszenia. W grudniu 2019 r. książka ukazała się drukiem w naukowym wydawnictwie Neriton, które skupia się na upowszechnianiu prac cenionych badaczy i badaczek z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki. Tytuł był dotowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W 2020 roku publikacja otrzymała prestiżową nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza dla autorki najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. Organizatorem Konkursu „Nagroda im. Profesora Tomasza Strzembosza” jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wyróżnienie przyznawane jest za najlepszą książkę o najnowszej historii, tj. okresu od wybuchu II Wojny Światowej do 1989 roku. Celem Fundacji jest promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii oraz popularyzację dorobku badawczego młodych, utalentowanych historyków. W Jury zasiadają prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący Jury), Irena Lasota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Wojciech Materski, prof. dr hab. Marek Wierzbicki. Informacja o wygranej opublikowana została m.in. przez portal Polish Science Polska Nauka. Warto także wspomnieć, że inne publikacje A. Wilk ukazują się w polskich i zagranicznych periodykach.

Z Sądecczyzną wiąże mnie

To miejsce, z którym wiążą mnie korzenie i historia moja i mojej rodziny. To w końcu miejsce, gdzie znajduje się mój dom rodzinny, do którego wracałam w każdej wolnej chwili, i do którego będę wracać zawsze. Oprócz tej oczywistej emocjonalnej więzi, która wynika z przywiązania do ojcowizny, Sądecczyzna jest też m.in. moim obszarem badań. Część moich publikacji dotyczy właśnie historii tego regionu, przemian i procesów, które dotykały zróżnicowaną narodowo społeczność w XX wieku.

Hobby i ciekawostki zżycia prywatnego i zawodowego:

Moje zainteresowania naukowe skupiają się również na polityce narodowościowej władz RP, a także przekształceniach krajobrazu kulturowego na pograniczu polsko-słowackim i polsko-ukraińskim. Prywatnie jestem pasjonatką kultury ludowej, zwłaszcza łemkowskiej, a także jej materialnych pozostałości.

Fot. Katarzyna Zadróżna