Analiza strategii rozwoju i bieżących budżetów gminy Łabowa

Analiza strategii rozwoju i bieżących budżetów gminy Łabowa

UG Łabowa

Strategia rozwoju to kluczowy dokument, z którego powinny wynikać wszystkie działania gminy. Strategię, także jej aktualizację, uchwala rada gminy większością głosów. Analizą objęto Strategię gminy Łabowa, Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) i budżety roczne. Oceniana będzie jakość i spójność tych dokumentów. 

Strategia Rozwoju Gminy Łabowa

Strategia sięga 2035 roku, zawiera 112 stron, to relatywnie dużo. We wprowadzeniu można przeczytać o wadze dokumentu, jest zapisana fraza o „obecnych i przyszłych pokoleniach”. Sfera społeczna gminy jest szczegółowo opisana. Jest wiele korzystnych faktów w tym społecznym względzie. Sfera gospodarcza odnotowuje stały wzrost przedsiębiorstw. Zaskakuje jednak pewien dysonans. Z jednej strony gmina pozycjonowana jest jako pełna atrakcji turystycznych, a w analizie SWOT 6-krotnie wymieniane są deficyty w zakresie turystyki. To ważna kwestia, ponieważ gmina Łabowa sąsiaduje z Krynicą i mogłaby ten fakt wykorzystywać dla rozwoju turystyki. Wizja gminy zakłada również przyszły rozwój turystyki. 

Cele strategiczne

Cele Strategii rozwijają poprzedni układ analityczny: diagnozę i SWOT. Tak być powinno dla zachowania spójności i rekurencji. Sformułowano 3 cele strategiczne. Społeczeństwo. Przestrzeń. Gospodarka. Celów operacyjnych jest odpowiednio: 5, 4, 3. Poziom szczegółowości celów zachowany. Cele operacyjne „rozwijają się” w kierunki działań. Jest zatem 12 operacjonalizacji celów. Rozpisane jest to dość szczegółowo. Kierunkowych działań jest około 150. Cennym zabiegiem jest podanie listy mierników dla realizacji konkretnych działań. Szkoda jednak, że poszczególne kierunkowe działania nie posiadają przyporządkowania konkretnych mierników wraz z liczbami, wagami. Bardzo ważna jest tabela 9. W tej tabeli podano szacowane koszty i terminy realizacji projektów. To cenny zabieg. Szkoda, że te projekty nie pokrywają się z poprzednio podanymi kierunkami działań. Lista projektów z tabeli 9 to w istocie prawdziwy zakres inwestycji planowanych w gminie do 2035. Te 2 układy powinny się pokrywać. Na przykład Cel 1.1., to 12 szczegółowych kierunków, a w tabeli 9 są 4 zadania. To w zasadzie unieważnia część kierunków. Szkoda. Nie wiadomo także skąd wynika ta rozbieżność. Czytając ten układ celów i kierunków, rezultatów odnosi się jednak wrażenie nadmiaru. Wymieniono w zasadzie wszystko co można – teoretycznie – zrobić. Gdyby zrealizować tylko połowę wszystkiego, to byłby wielki, epokowy sukces gminy. Owszem, trzeba pamiętać, że horyzont planistyczny to 2035 rok. Wykazano liczne zgodności ze strategią wojewódzką i krajową. Przy takiej ilości działań o taką zgodność nie było trudno. Należy mieć nadzieję, że Strategia jest i będzie źródłem inspiracji dla kolejnych zarządów i rad gminy. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF ma horyzont 2043, wykraczający poza Strategię. Tak jest przy kilku specyficznych działaniach, ale najczęściej dotyczy roku 2023. Ten rok w Strategii, w tabeli 9, posiada tylko jedno zadanie na lata 2021-2023: przebudowa skrzyżowania w Maciejowej Składziste za 2,6 mln. Niestety tego zadania próżno szukać w budżecie 2023. W budżecie rocznym 2023  jest: Budowa budynku garażowo – socjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaczowie za 200 000 zł, a w WPF brak tej pozycji. Rozbieżności są także w przypadku kosztów budowy świetlicy w Kotowie. Ale przy tej ilości zadań, to jednak niewielka ilość rozbieżności. Trzeba jednak na koniec przyznać, że mimo pewnych defektów Strategia robi wrażenie. Kluczowe jest jednak to, ile założeń strategicznych uda się zrealizować. 

Przygotowano przez: Nowosądeckie Centrum Analiz Samorządowych.

Czytaj także: Idea krwiodawstwa rośnie w siłę. Wkrótce nowa siedziba

logotyp

fot.UG Łabowa