Sądeckie Wodociągi: Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących dopłat

Sądeckie Wodociągi: Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących dopłat

Podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbywającej się 29 grudnia 2020 r. oraz w trakcie konferencji prasowej zwołanej 30 grudnia 2020 r. Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz radny Rady Miasta Nowego Sącza Leszek Gieniec po raz kolejny wprowadzili mieszkańców Nowego Sącza w błąd twierdząc, że dopłaty do taryfy za wodę i ścieki są przeznaczone dla Sądeckich Wodociągów. Jest to informacja całkowicie nieprawdziwa.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków decyzja o dopłatach leży w wyłącznej kompetencji rady gminy, a konsumentem dopłat mogą być tylko odbiorcy (w przypadku Nowego Sącza dotyczy to wyłącznie mieszkańców Miasta). Wprost mówi o tym artykuł 24 ustęp 6 ustawy, który wskazuje, że „Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.”

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz radny Leszek Gieniec w przeszłości posługiwali się już tą nieprawdziwą informacją. Zwracaliśmy się o zaprzestanie takiej praktyki, przesyłając wyjaśniania m.in. w piśmie do Prezydenta Nowego Sącza datowanym na 19 sierpnia 2019 r. oraz w piśmie do radnego Leszka Gieńca datowanym na 6 listopada 2019 r. Mimo faktów niepozostawiających żadnych wątpliwości informacja o rzekomych dopłatach do Sądeckich Wodociągów została ponownie powtórzona publicznie, a używany w tym kontekście język („wpompowywanie pieniędzy”, „pazerna spółka”) nosi znamiona intencjonalnego działania, które w oczach mieszkańców ma utrwalić kłamstwo szkodliwe dla wizerunku spółki.

Ubolewając nad tym, że przedstawiciele samorządowych władz z uporem godnym lepszej sprawy, starają się przedstawić spółkę, której miasto jest współwłaścicielem, w jak najgorszym świetle apelujemy raz jeszcze o zaprzestanie tego typu działań. Mieszkańcy Nowego Sącza mają prawo oczekiwać, że zarówno Prezydent Nowego Sącza, jak i radny Rady Miasta Nowego Sącza będą dla nich źródłem prawdziwej informacji. Mamy nadzieję, że Sądeckie Wodociągi przestaną być traktowane jako narzędzie w politycznych sporach, ponieważ charakter działalności spółki z polityką nie ma nic wspólnego.

Zwracamy się ponownie o rzetelne informowanie o działalności Sądeckich Wodociągów, prawnym mechanizmie konstruowania taryfy za wodę i ścieki oraz o obiektywnych kosztach decydujących o jej wysokości, które są różne dla różnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kraju. Działające na terenie Polski spółki z tej branży różnią się przecież kosztami: utrzymania sieci, zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, spłaty odsetek i kredytów, energii, czy wielkością sprzedaży wody.

Taka uczciwa postawa pozwoli ocenić spółkę w standardowy sposób tj. nie przez pryzmat politycznych celów przedstawicieli samorządowej władzy, ale na podstawie ekonomicznych wskaźników i jej działalności inwestycyjnej. A pod tym względem powodów do niepokoju nie ma. Sądeckie Wodociągi realizują swoje główne cele, zapewniając mieszkańcom nieprzerwane dostawy dobrej jakości wody oraz odbiór ścieków i kalkulując taryfę za wodę i ścieki na możliwie najniższym poziomie w aktualnych warunkach.

 Nowy Sącz, 4 stycznia 2021 r.

Tadeusz Frączek, Prezes Zarządu

Sławomir Rajski, Wiceprezes Zarządu

Share on twitter
Share on facebook