Modernizacje sieci realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu

Modernizacje sieci realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu

MPEC Nowy Sącz inwestuje w nową, efektywną infrastrukturę mając na uwadze nie tylko poprawę jakości środowiska naturalnego w Nowym Sączu, ale także dobro i komfort odbiorców ciepła systemowego. W ramach projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zmodernizowana została część sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu zasilanej z kotłowni Millenium oraz zlikwidowana została wymiennikownia grupowa przy ul. Lwowskiej dostarczająca ciepło dla mieszkańców Osiedla Westerplatte i Barskie.

MPEC Nowy Sącz jako jeden z nielicznych uzyskał zwiększenie dofinansowania, które ostatecznie wyniosło 14 553 700 zł, co stanowi 75 % wartości projektu. Całkowita wartość projektu to 23 950 560 PLN brutto.

7 października 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu (MPEC) został podpisany aneks do umowy zwiększający dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020 dla projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”.

– W siedzibie MPEC wydarzyła się historyczna chwila, ponieważ prawdopodobnie w historii przyznawania środków unijnych przez NFOŚiGW nie miała miejsca taka sytuacja, by Beneficjent otrzymał zwiększenie przyznanego już dofinansowania – powiedział Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. – Zaledwie 6 podmiotów w Polsce dostało taką szansę. Gratuluję nowemu zarządowi MPEC, który wykazał się dużą aktywnością.

Projekt obejmował:

  • wymianę 40-letnich rur na nowe, wykonane w technologii rur preizolowanych o łącznej długości około 7 167 m,
  • wbudowanie 60 szt. kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych o łącznej mocy 10,005 MW (osiedla: Westerplatte i Barskie)
  • zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła do odbiorców oraz zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła,
  • ograniczenie występowania ubytków wody sieciowej oraz zmniejszenie zużycia ilości paliwa do produkcji ciepła.

Dzięki realizacji modernizacji sieci zredukujemy straty ciepła na przesyle, co finalnie przekłada się na ograniczenie zużycia paliw w naszej Spółce – mówi Paweł Kupczak, prezes MPEC w Nowym Sączu.

Dzięki realizacji zadania zwiększył się nie tylko udział eksploatowanych sieci preizolowanych z 70,2% do 91,2%, ale również bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła. MPEC dąży do wymiany wszystkich sieci wykonanych w technologii kanałowej na nowe sieci preizolowane, które posiadają wbudowany system alarmowania.

Modernizacja sieci przyczyni się nie tylko do polepszenia jakości powietrza, ale również mniejszego wykorzystania węgla do produkcji ciepła, zminimalizowania ryzyka awarii i związanych z nim przerw w dostawie ciepła oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyle. Poprawa stanu technicznego istniejących sieci przy wykorzystaniu rur preizolowanych to zwiększenie bezpieczeństwa, niezawodności i ciągłości dostaw ciepła systemowego do odbiorców MPEC Nowy Sącz.

 

Czytaj też:

strzałka w dół

Share on twitter
Share on facebook