Analiza strategii rozwoju i bieżących budżetów gminy Piwniczna-Zdrój

Analiza strategii rozwoju i bieżących budżetów gminy Piwniczna-Zdrój

Analizą objęta będzie Strategia rozwoju miasta i gminy Piwnicznej Zdrój. Chodzi o ocenę jakości dokumentu, także w kontekście spójności z Wieloletnią Prognozą Finansową i budżetami rocznymi. Jakość i spójność dokumentacji jest związana z poziomem zarządzania strategicznego w gminach. 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój

Strategia dotyczy okresu 2022-2030. Pierwsze zdanie Strategii brzmi: Władze lokalne, aby skutecznie zarządzać gminą opierają swoje działania na wypracowanych strategiach i programach. Jest część diagnostyczna, która odnosi się do wszystkich koniecznych obszarów. Na stronie 30 są podane wyniki ankiety. Szkoda, że uczestniczyło w niej zaledwie 19 respondentów i to w przedziale wieku 30-40 lat, młodzi „nie wzięli udziału”, starsi także. Szkoda. To kwestionuje wiarygodność ocen ankiety. Wynikom ankiety poświecono 24 strony. To ponad 1/3 dokumentu. To oczywista nadmiarowość. 

Analiza SWOT

Przeprowadzono analizę SWOT, jest wstęp, że to „popularna” analiza, rozszyfrowano także angielski skrót. W zakresie słabych stron podano 4 fakty negatywne dotyczące turystyki. Zakładając prawdziwość, to nie jest dobrze w turystycznej Piwnicznej. Intrygują także „słabe gleby”. Cieszą „wolne tereny pod inwestycje”. Zastanawia szansa „popytu na przemysł drzewny”. Czynnikiem hamującym rozwój jest „brak współdziałania przedsiębiorców”. To także zastanawia.
Misja gminy nie wspomina o turystyce. Ale już w wizji gminy można przeczytać o turystyce i woli bycia „prężną gminą”, „budowanie wspólnoty na rzecz rozwoju” cokolwiek to znaczy.

Obszary strategiczne

Sformułowano 3 obszary strategiczne. Pierwszy nawiązuje wprost do przedsiębiorczości turystycznej, jako celu strategicznego. Drugi to rozwój społeczny i podnoszenie jakości życia mieszkańców. Trzeci, to środowisko i tradycja. Ten podział mógłby być lepszy, czytelniejszy.

Cele operacyjne

Cele operacyjne wskazują już bardziej szczegółowo. Jest sprawa promocji, ale dość ogólnie i niejasno. Jest infrastruktura, ale także co będzie dokładnie budowane. Powstaną dwa plany pisane. To nie jest jednak infrastruktura. Będzie także tworzony „klimat” do przedsiębiorczości, a w ramach tej aktywności „kompleksowa obsługa przedsiębiorców”. To jest deklaratywne i puste. Można poczytać o inwentaryzacji i katalogowaniu. Inne zapisy celów i ich operacjonalizacji są równie ogólne, niekonkretne i deklaratywne.
W tabeli 9 jest próba konkretyzacji, podane są wskaźniki, jest ich kilkadziesiąt. Jednakże są to tylko nazwy, bez miar ilościowych. Nie jest zatem wiadomo co będzie zrobione, kiedy. Nie są szacowane koszty tych inwestycji. Dlatego jest to niekonkretne i mgliste.

Podsumowanie

Strategia ma wiele deficytów. Nadzieję daje zapis: Strategia rozwoju stanowi dokument kierunkowy, który: jest stale aktualizowany i korygowany. Takie aktualizacje i korekty są konieczne. Wówczas Strategia może stać się dźwignią planowania rozwoju gminy i realizacji misji i wizji. W tym kształcie nie jest. Jest dokumentem nominalnym, a nie aktywnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa posiada horyzont planistyczny do 2040 roku. Optymalnie jest wówczas, gdy horyzonty planistyczne WPF i Strategii pokrywają się. Można wówczas uzyskać pożądaną kompatybilność. Dobrze, gdy istnieją bezpośrednie odwołania i podobna nomenklatura. To zapewnia spójność. Tej w obecnym kształcie Strategii i WPF nie ma. Owszem, Strategię opracowują inne osoby niż WPF, ale służby gminy, Rada powinny kierować się zapisami Strategii. Zapisy WPF dowodzą, że tak nie jest. Z WPF można wyczytać, że koszt opracowania Strategii wyniósł 40 tysięcy. Kluczowymi częściami WPF są jednak wydatki majątkowe, ponieważ one wpływają na rozwojowość gminy na wielu obszarach. Taka jest także rola WPF – strategiczna. Wpisywanie tam wydatków bieżących na poziomie kilku tysięcy nie jest wskazane. Dostrzeżono także rozbieżności pomiędzy budżetem na rok 2023 a WPF. Chodzi o budowę dróg rowerowych. WPF zakłada koszt ponad 7,7 mln, a w budżecie rocznym to kwota 3,8 mln. Co się zmieniło, że wydatek zmalał o 4 miliony. Trzeba mieć nadzieję, że zostaną wprowadzone korekty dokumentów, a to pomoże Piwnicznej rozwijać się.

Przygotowano przez: Nowosądeckie Centrum Analiz Samorządowych.

 

Czytaj także:Co czytanie robi z mózgiem. Posłuchaj podcastu

 

 

logotyp
fot.UG Piwnicza-Zdrój