W pół godziny złożono wnioski o wsparcie warte 198 milionów w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Dziś (7 maja) w samo południe na stronie internetowej Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej uruchomiono generator wniosków, umożliwiający przedsiębiorcom, którzy ucierpieli na skutek pandemii ubieganie się o bon rekompensacyjny w ramach Pakietu Przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Na tę formę pomocy przeznaczono 198 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota wsparcia, na jaką może liczyć pracodawca to 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

PROTEUSS1

Chcemy, by etaty którymi dysponują małopolscy przedsiębiorcy zostały zachowane, a pracownicy mogli mieć pewność, że utrzymają miejsca pracy – tłumaczy ideę pomocy wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie etatów w swoich firmach, które złożono przez godzinę od momentu uruchomienia generatora pozwolą na utrzymanie przez trzy miesiące 23 245 miejsc pracy. Jak szacują marszałek województwa Witold Kozłowski i wicemarszałek Urynowicz – pula przeznaczona na pomoc już tylko tą ilością wniosków jakie wpłynęły – może zostać zagospodarowania w pełni.

Dlatego staramy się wygospodarować dodatkowe fundusze na ten cel. Nie blokujemy generatora, zwiększymy kwotę do rozdysponowania o nie mniej niż 50 milionów złotych, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy, którzy złożą wniosek, otrzymają dofinansowanie – mówił dziś podczas konferencji prasowej poświęconej Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Witold Kozłowski.

Procedura od momentu złożenia wniosku do wypłaty trwa około 2 tygodnie.

Szczegółową instrukcję jak wypełnić wniosek o bon i sięgnąć po pomoc finansową na utrzymanie etatów w swoich firmach znajdziecie w poniższym filmie.

Generator wniosków dostępny jest na stronie: www.tarcza.malopolska.pl

Nabór wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” prowadzi Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie .
Ocena wniosków dokonywana będzie przez grantodawcę według kolejności zarejestrowania wniosków w generatorze wniosków.
Kto może składać wnioski?
Grantobiorcą w ramach niniejszego projektu grantowego może być wyłącznie MŚP, które jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki:
 1. posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego,
 2. boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu od 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%,
 3. na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą oraz w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18 (Dz.U.L nr 187 str 1 z późn. zm), w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.[1])) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.[2])),
 4. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,
 5. zatrudnia co najmniej jednego pracownika innego niż właściciel
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach projektu grantowego przewidziano składanie wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach dwóch typów:
 1. typ A – w ramach tego typu wnioskodawcą może być wyłącznie MŚP, spełniające warunki określone w §7 niniejszego Regulaminu, którego działalność została objęta całkowitym zakazem prowadzenia działalności ustanowionym w drodze przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm), w szczególności:,
 • gastronomia (z wyłączeniem przygotowania i sprzedaży posiłków na wynos albo ich dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu);
 • branża eventowa i wystawiennicza (promocja, zarządzanie lub organizacja targów, wystaw, kongresów, konferencji, spotkań, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce);
 • zbiorowe formy kultury i rozrywki;
 • projekcja filmów lub nagrań video w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałym miejscu, działalność klubów filmowych;
 • działalność związana z konsumpcją i podawaniem napojów
 • usługi fryzjerskie i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
 • działalność salonów tatuażu i piercingu;
 • usługi związane z poprawą kondycji fizycznej;
 • działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną (prowadzenie miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych działalność basenów, siłowni, klubów fitness);
 • usługi hotelarskie (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568));
 • działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą;
 • handel detaliczny i prowadzenie innej działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2:
  • handel detaliczny właścicieli lub najemców powierzchni handlowej z wyłączeniem właścicieli lub najemców powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:
   • żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285),
   • produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
   • artykułów toaletowych,
   • środków czystości,
   • produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.6) ), w tym w aptekach lub punktach aptecznych,
   • wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186),
   • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
   • gazet,
   • artykułów budowlanych lub remontowych,
   • artykułów dla zwierząt domowych lub
   • paliw;
  • działalność usługowa właścicieli lub najemców powierzchni usługowej, z wyłączeniem właścicieli lub najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności, oraz w punktach odbioru przesyłek;
  • prowadzenie handlu detalicznego lub prowadzenie działalności usługowej na wyspach handlowych.
  • handel detaliczny najemców powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:
   •  wyrobami tekstylnymi,
   •  wyrobami odzieżowymi,
   •  obuwiem i wyrobami skórzanymi,
   •  meblami i sprzętem oświetleniowym,
   •  sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
   •  artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
  • handel detaliczny w soboty jeśli przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych
  • prowadzenie wszelkiej działalności gastronomicznej i rozrywkowej,
 • działalność w zakresie usług rehabilitacyjnych;
 • działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284)
 1. typ B – w ramach tego typu wnioskodawcą może być wyłącznie MŚP spełniające warunki określone w §7 niniejszego regulaminu, które od dnia 14 marca 2020 nie zostało objęte całkowitym zakazem prowadzenia działalności ustanowionym w drodze przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.
Wsparcie w ramach bonu rekompensacyjnego może zostać przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcie małopolskich MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.
Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów bieżącej działalności grantobiorcy.
Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania grantów (.pdf, 399 KB).
Regulamin udzielania grantów
Regulamin udzielania grantów (.pdf, 666 KB)
Informacji dla nnioskodawców ubiegających się o przyznanie bonu rekompensacyjnego w projekcie grantowym udziela Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr telefonu:
459 381 444; 459 381 445; 459 381 443; 736 838 300; 579 938 707; oraz pod nr stacjonarnym:  (12) 37 69 105.
Informację na temat Bonów Rekompensacyjnych można również uzyskać mailowo: [email protected].
Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: [email protected]
MAGIK MAŁA
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]