Trwa sesja Rady Miasta. W programie obrad spora liczba punktów

Trwa XI sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Dzisiejsze obrady prowadzi wiceprzewodniczący Michał Kądziołka. Wśród gości obecnych na sali znalazła się między innymi Konsul generalna Węgier w Krakowie Adrienne Kormendy oraz poseł Arkadiusz Mularczyk.

wsb3

Relacja aktualizowana jest na bieżąco. ODŚWIEŻ

Na początku zebrania głos zabrała Konsul Adrienne Kormendy, która przypomniała między innymi o powiązaniu historii jej kraju z Sądecczyzną.

Następnie poseł Arkadiusz Mularczyk zaznaczył, jak ważna jest współpraca naszego regionu z Węgrami.

Przedstawiony został projekt nadania skwerowi na terenie miasta imienia Karola Szymanskiego. Miałoby to być w pewien sposób uszanowaniem relacji polsko-węgierskich.

Po krótkiej dyskusji radni przeszli do głosowania. Wszyscy byli ,,za" podjęciem uchwały, choć wcześniej Leszek Zegzda, przewodniczący Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi zaznaczył konieczność dokonania kwerendy, czyli zgłębienia historii Karola Szymanskiego.

Po krótkiej przerwie rozpoczęto dyskusje na temat przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Józefowi Klimkowi. Był pasjonatem i miłośnikiem sportu, wychowawcom młodzieży, społecznikiem. Oddał serce sądeckiej lekkiej atletyce i niedocenienie takiego człowieka jak on i jego bezcennego wkładu w sport byłoby dużą niesprawiedliwością.

- To człowiek godny naśladowania i takim ludziom należy się ze wszech miar przyznanie przez Wysoką Radę Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”, Jemu się należy uszanowanie i pokłon za tą miłość do sportu - powiedział w imieniu wnioskodawców projekt uchwały Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Dawid Dumana.

Głos zabrał Arkadiusz Dylowicz nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych, który przedstawił zasługi Józefa Klimka dla rozwoju sportu, a zwłaszcza lekkoatletyki na Sądecczyźnie. - Jego wiedza teoretyczna i praktyczna jest nie do porównania. Nie ma dla niego na Sądecczyźnie zastępcy. Nie ma takiego szkoleniowca, który by tę pałeczkę przejął. Pan Józef wychował wiele zawodniczek i zawodników. Nie ważne były dla niego pieniądze, bo działał społecznie wiele lat nie pobierając za to wynagrodzenia - mówił.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, dotyczącej nadania Tarczy Herbowej. Radni również jednomyślnie podjęli uchwałę.

Jarosław Tokarczyk, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu przedstawił sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Poinformował między innymi, że sądeccy policjanci zabezpieczyli w ubiegłym roku narkotyki o łącznej wartości około miliona złotych.

W 2018 roku policjanci odbyli przeszło 5 tysięcy mniej interwencji, niż w roku wcześniejszym. Był to też jednak jeden z najgorszych w ostatnich 10 latach rok pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Było ich 28. Jak wyjaśniał Jarosław Tokarczyk ruch drogowy jest coraz większy, gdyż z każdym rokiem przybywa około 10 tysięcy zarejestrowanych pojazdów.

W Nowym Sączu najwięcej zdarzeń drogowych zanotowano na ulicy Węgierskiej - 24 wypadki i 91 kolizji. Komendant tłumaczył, że powodem może być zwiększone natężenie ruchu związane z zamknięciem mostu heleńskiego. Z kolei najbardziej zagrożonym skrzyżowaniem jest to na styku ulic: Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, Prażmowskiego oraz Kilińskiego.

Następnie głos zabrał Waldemar Kuźma, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawił zebranym informacje o stanie bezpieczeństwa na obszarze działania Komendy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jak mówił, w ubiegłym roku zanotowano 3439 działań ratowniczych - 2410 na terenie powiatu, a 1029 na terenie miasta. Jest to tylko jedno zdarzenie więcej niż w roku wcześniejszym.

Łącznie we wszystkich akcjach wzięło udział niemal 30 tysięcy strażaków, z czego ponad 14 tysięcy to strażacy zawodowi, a pozostali - strażacy ochotnicy. W ubiegłym roku zanotowano 4 śmiertelne ofiary pożarów.

Ryszard Wasiluk przedstawił sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Jak poinformował, w 2018 roku zanotowano cztery przypadku śmierci wśród osób bezdomnych. Jeden z nich zginął w pożarze, inny utonął, dwóch zaś zmarło z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. Komendant mówił także o ogromnej ilości interwencji związanych z osobami będącymi pod wpływem alkoholu. Rekordzista był przewożony na Izbę Wytrzeźwień 90 razy.

Później głos zabrał dyrektor Sanepidu Mateusz Wójcik, który opowiedział o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w mieście.

Skarbnik miasta Renata Seruga-Tokarz przedstawiła projekty uchwał dotyczących zmian w wieloletniej prognozy finansowej miasta oraz w Uchwale Budżetowej. Komisje pozytywnie zaopiniowały oba projekty, a radni po długiej dyskusji je przyjęli.

Rozpoczęła się rozmowa na temat uchwały dotyczącej drogi zwanej ,,Sądeczanką". Projekt ustawy przedstawił dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, Adam Konicki.

Opublikowany przez Dobry Tygodnik Sądecki Wtorek, 26 marca 2019

- Miasto Nowy Sącz reprezentowane przez Prezydenta Miasta wspólnie z przedstawicielami samorządów gminnych: Brzeska, Chełmca, Czchowa, Gnojnika, Iwkowej, Lipnicy Murowanej, Łososiny Dolnej zaakceptowało jeden z wariantów przebiegu projektowanej drogi DK75 Brzesko – Nowy Sącz, a mianowicie Wariant A (brązowy), który następnie przechodzi w Wariant B (zielony). Zaakceptowany wariant jest najmniej inwazyjnym przebiegiem projektowanej drogi. W sposób racjonalny omija centra miejscowości, tym samym nie wnosząc zbyt dużej ingerencji w liczbę wyburzeń i wysiedleń. Omija tereny zurbanizowane przechodząc przez obszary jeszcze niezagospodarowane i jest najkrótszym wariantem - mówił.

Wojciech Piech: Udałem się w towarzystwie pana posła Arkadiusza Mularczyka do siedziby krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, aby zweryfikować treści zawarte w niniejszej uchwale.

Jak przyznał radny, GDDiA nie została poinformowana o wybranym stanowisku dotyczącym wariantu. Komisja Infrastruktury i Środowiska wprowadziła do projektu poprawkę, usuwając fragment sugerujący, iż wariant został już uzgodniony z innymi gminami.

Artur Bochenek: Zadzwonił do mnie pewnego dnia wójt zaprzyjaźnionej gminy Chełmiec, informując, że gminy od Chełmca do Brzeska porozumiały się w sprawie przebiegu drogi.

Stosowne uchwały zostały już podjęte przez gminę Iwkowa i gminę Chełmiec - wyjaśniał wiceprezydent.

Wojciech Piech: Nie ma w tej chwili uzgodnionego stanowiska wszystkich samorządów, abyśmy mogli się na nie powoływać w dzisiejszej uchwale.

Maciej Prostko: Apeluję, aby w tej decyzji nie było żadnych podziałów polityczny i żebyśmy za dwa, najpóźniej trzy lata doprowadzili do wbicia pierwszej łopaty.

Jak przyznał Artur Bochenek, najważniejsze jest porozumienie pomiędzy gminami.

Tadeusz Gajdosz: Gdzie są te wielkie obietnice zapowiadane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości?

Wojciech Piech: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad dąży do porozumienia z samorządami, a niektóre z nich mają problem z podjęciem ostatecznej decyzji.

Radny wyjaśnił, że rozpoczęcie inwestycji w 2025 jest optymistyczną wersją i trzeba zadbać o to, by harmonogram został dotrzymany.

Barbara Jurowicz zauważyła, że odchodzenie od merytorycznych rozmów powoduje przedłużanie obrad.

Dyrektor Adam Konicki stwierdził, że jego zdaniem możliwa jest budowa w terminie krótszym niż 5 lat.

Krzysztof Głuc złożył wniosek formalny o przerwanie dyskusji i przejście do głosowania. Radni przyjęli wniosek większością głosów. Do głosu dopuszczono jeszcze zapisanych wcześniej radnych: Józefa Hojnora oraz Artura Czerneckiego.

Radni jednomyślnie przyjęli poprawkę do projektu oraz uchwałę, dotyczącą preferowanego przebiegu Sądeczanki.

Ogłoszono 10 minut przerwy.

Po przerwie przystąpiono do obrad nad projektem uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

W związku ze znacznym niedoborem otrzymanych środków proponowane zadania wraz z podziałem środków przedstawione w załączniku do projektu uchwały opracowane zostały w oparciu o potrzeby wynikające z dotychczas złożonych wniosków i ich realizacją w latach poprzednich.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Piętnastu radnych głosowało ,,za", siedmiu wstrzymało się od głosu.

Kolejne uchwały: w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych w Nowym Sączu oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej również zostały przyjęte decyzją większości radnych.

W sprawie uchwały dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta w 2019 roku zabrała głos przewodnicząca Iwona Mularczyk, która podziękowała prezydentowi za przeznaczenie na ten cel dwudziestu tysięcy złotych.

Projekt został przyjęty. "Za" głosowało dziewiętnastu radnych.

Rozpoczęły się rozmowy dotyczące uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu poprzez zmianę jego siedziby. Komisja edukacji pozytywnie zaopiniowała przestawiony projekt uchwały. Dwudziestu radnych głosowało za jej przyjęciem.

Kolejne uchwały dotyczące szkolnictwa: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza, od dnia 1 września 2019 roku oraz ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych decyzją większości radnych zostały przyjęte.

Kolejny punkt zebrania dotyczył trzech drzew, które spełniają wszystkie kryteria, aby zostały pomnikami przyrody. W sprawie zabrał głos Grzegorz Tabasz - dyrektor wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Poparł ustanowienie dębu szypułkowego zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej, dębu szypułkowego oraz buka zwyczajnego zlokalizowanego w Lesie Falkowskim pomnikami przyrody.

Leszek Zegzda: Mamy obowiązek chronić pomniki przyrody. Kto by tego nie zrobił, byłby barbarzyńcą. To jest wymóg cywilizacyjny.

Uchwały dotyczące drzew zostały przyjęte jednomyślnie.

Projekt następnej uchwały przedstawił Grzegorz Tabasz. Zgodnie z nią każdy, kto kupi pół tony błękitnego węgla, zwolniony będzie przez miesiąc z opłat parkingowych (w miejscach typu A i B). Jak wyjaśnił dyrektor, z okazji mogłoby skorzystać około 20 osób, ponieważ tyle tylko węgla zostało. Do tej pory sprzedano niemal 30 ton paliwa, które zakupiło 230 mieszkańców.

Wojciech Piech: Opinia komisji Infrastruktury i Środowiska jest niejednoznaczna, ponieważ 1 głos był ,,za", jeden ,,przeciw i dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Artur Czernecki stwierdził, że pomysł ten jest niesprawiedliwy wobec osób nie palących węglem, lecz na przykład gazem.

Leszek Gieniec: Życzyłbym sobie, żeby w przyszłości wszyscy w okolicy palili błękitnym węglem lub czymś jeszcze lepszym.

Leszek Zegzda: Ta uchwała jest kolejnym krokiem do uświadomienia, jak ważnym jest, abyśmy oddychali czystym powietrzem.

Maciej Prostko: W Nowym Sączu od jesieni do wiosny trudno jest powiedzieć, że oddychamy powietrzem. Oddychamy po prostu smogiem.

Grzegorz Ledziński złożył wniosek o przerwanie dyskusji i przejście do głosowania. Radni przyjęli wniosek, jednak na liście zapisanych do głosu było jeszcze kilku rajców.

Krzysztof Głuc: Mam nadzieję, że to nie jedyna wersja darmowych parkingów, jaka jest przed nami.

Radni przystąpili do głosowania. 15 było ,,za", 3 - ,,przeciw", a 2 wstrzymało się od głosu. Tym samym ustawa została przyjęta.

Przedstawione zostały kolejne projekty uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny oraz w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

Jedna z mieszkanek Nowego Sącza, przebywając w ośrodku pomocy, postanowiła przekazać swoje mieszkanie przy ulicy Grodzkiej na rzecz miasta.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekty, a radni jednomyślnie przyjęli uchwały.

Radni przystąpili do wybrania dwóch delegatów do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządu Gospodarczego dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.

Krzysztof Dyrek zarekomendował Teresę Cabałę oraz Artura Czerneckiego. Jakub Prokopowicz zgłosił Macieja Prostko, a Józef Hojnor zarekomendował Leszka Zegzdę. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: Teresa Cabała - 13 ,,za", 7 ,,przeciw", 1 ,,wstrzymał się", Artur Czernecki - 14 ,,za", 7 ,,przeciw", Maciej Prostko - 9 ,,za", 5 ,,przeciw", 5 ,,wstrzymało się", Leszek Zegzda - 10 ,,za", 5 ,,przeciw", 5 ,,wstrzymało się". Tym samym do Komisji delegowani zostali Teresa Cabała oraz Artur Czernecki.

Trwa dyskusja w punkcie ,,wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta". Wśród rozmów padła między innymi propozycja organizowania sesji Rady Miasta w godzinach porannych.

22:33 - zebranie dobiegło końca.

W programie dzisiejszych obrad między innymi podjęcie uchwał w sprawie:

- nadania nazwy skwerowi,

- przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza",

- zmian uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej miasta oraz zmian Uchwały Budżetowej,

- zajęcia stanowiska dotyczącego przebiegu preferowanego wariantu projektowanej drogi krajowej dla zadania pn. ,,Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz",

- określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych w Nowym Sączu,

- określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,

- przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu poprzez zmianę jego siedziby,

- ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza, od dnia 1 września 2019 roku,

- ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- ustanowienia pomników przyrody - dębu zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu, a także dębu oraz buka w Lesie Falkowskim,

- zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat,

- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa,

- ustanowienia służebności gruntowej.

Ponadto przedstawione zostaną:

- roczne sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku,

- informacja o stanie bezpieczeństwa na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok,

- sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowym Sączu za rok 2018,

- ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Nowego Sącza za rok 2018.

fot. Klaudia Kulak

MAGIK MAŁA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.