Trwa Sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Za wywóz śmieci zapłacimy więcej…

Trwa Sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Za wywóz śmieci zapłacimy więcej…

Radni Nowego Sącza większością głosów przyjęli  uchwałę w sprawie nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców. Od pierwszego września  stawka wyniesie 19 zł od osoby. Posiadacze Karty Dużej Rodziny  zapłacą o 2 złote mniej…

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad, przewodnicząca Rady Miasta, Iwona Mularczyk zamieściła na swoim profilu na Facebooku oświadczenie, w którym zapewnia, jest przeciwna projektowi prezydenta Ludomira Handzla ,,w sprawie nowych, wyższych o 300 % stawek za odbiór i zagospodarowanie śmieci”.

,,Nie poprę także, żadnych poprawek zgłoszonych w trakcie sesji przez Prezydenta Miasta lub radnych KN – PO do projektu tej bulwersującej uchwały. Gospodarność i rzetelność zarządzania finansami w spółce NOVA nie od dziś budzi poważne wątpliwości, będziemy te sprawy wyjaśniać, także dziś na Sesji” – pisze Iwona Mularczyk.

Radni mieli dziś głosować nad projektem uchwały, dotyczącej ,,przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi
na Uchwałę Nr XXIX/295/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”

Projekt wraz z uzasadnieniem do pobrania TUTAJ.

Radny Maciej Prostko złożył wniosek formalny o odesłanie projektu do wnioskodawcy, a rajcy większością głosów poparli ten pomysł.

Część obradujących zgłosiła problemy techniczne i radna Barbara Jurowicz zawnioskowała o ponowne głosowanie nad kwestią odesłania projektu. Większość radnych przystała na ten pomysł i ponownie przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Macieja Prostko.

Ponownie głosowanie dało jednak podobny wynik do poprzedniego. 12 radnych było za odesłaniem wniosku do wnioskodawcy, a 11 – przeciw.

Rada rozpoczęła rozmowy na temat opłat związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Prezydent Ludomir Handzel przedstawił projekt uchwały ,,w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Włodarz miasta zaznaczał, że spółka Nova, która obecnie zajmuje się odpadami komunalnymi w mieście, już ograniczyła w pewien sposób koszty swojej działalności. Nie prowadzi akcji sponsoringowych, nie przekazuje datków, gdyż do tej pory wspierała kilka stowarzyszeń na terenie miasta.

Ludomir Handzel poinformował także, że już rozpisany został przetarg dotyczący zagospodarowania odpadami, w którym inne firmy będą mogły zaproponować konkurencyjne ceny.

Jak tłumaczył prezydent, jednym z powodów planowanego podniesienia opłat za wywóz śmieci jest wzrost tak zwanej ,,opłaty marszałkowskiej”.

Porównał także wysokość opłat obecnie obowiązujących w Nowym Sączu, do znacznie wyższych, które spotkać można w sąsiednich gminach, a także do tych przyjętych w innych miastach na prawach powiatu w południowej Polsce.

Nowa stawka, jaką proponuje prezydent, to 19 zł od osoby. Zniżki jakie przewiduje, dotyczą na przykład rodzin, które posiadają kartę dużej rodziny. Wtedy opłata byłaby o 2 zł niższa od każdej osoby. Podobnie byłoby w sytuacji posiadania przez rodzinę przydomowego kompostownika. W tym przypadku opłata również byłaby o 2 zł niższa.

Rada przystąpiła do głosowania nad projektem, którego pełna treść wraz z uzasadnieniem do pobrania TUTAJ. 11 radnych głosowało ,,za”, 11 radnych ,,przeciw” i 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. W związku z tym projekt nie został przyjęty.

Radny Józef Hojnor złożył wniosek o powtórzenie głosowania, ze względu na problemy techniczne, które uniemożliwiły radnemu Tadeuszowi Gajdoszowi udział w głosowaniu. Większość obradujących przystała na ten pomysł.

W ponownym głosowaniu ,,za” było 12 radnych, a ,,przeciw” – 11. Tym samym projekt uchwały ,,w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” został przyjęty.

Przyjęto również kolejną uchwałę –  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.  Głos „za” oddało 12 radnych. 9 było przeciwnych. Dwóch wstrzymało się.


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Miasta.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXIX/295/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/143/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii elektromobilności Nowego Sącza do roku 2035.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Grybów zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Nowy Sącz przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Nowy Sącz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2020 – 2022”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159A.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

20. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

21. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

22. Zamknięcie Sesji.

 

Uchwała „śmieciowa” zmieniła matematykę ratuszowej sali. Jeden z radnych PiS – Wybieram Nowy Sącz poparł prezydenta

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about Ewa Nowel

Kiedy zobaczysz ten film na pewno zagłosujesz na Ewę Novel 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

GENIALNI LOKALNI GLOBALNI

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.