Sądecki Newag naprawi 60 lokomotyw dla spółki PKP CARGO. Kontrakt opiewa na 388 milionów

Sądecki Newag naprawi 60 lokomotyw dla spółki PKP CARGO. Kontrakt opiewa na 388 milionów

4 kwietnia przedstawiciele sądeckiego przedsiębiorstwa specjalizującego się w naprawach i produkcji lokomotyw NEWAG – podpisali w Warszawie umowę na wykonanie naprawy 60 lokomotyw spalinowych serii SM48 do typu 15D/A.

-Przedmiot umowy odnosi się do gruntownej modernizacji 60 egzemplarzy lokomotyw serii SM48 ze zmianą serii  na ST48, opie­ra­ją­cej się na budo­wie nowego nad­wo­zia, wymia­nie apa­ra­tury hamul­co­wej oraz agre­gatu prądotwórczego, a także maszyn i urzą­dzeń pomoc­ni­czych. Moder­ni­za­cja obej­mie rów­nież kabinę maszy­ni­sty, która zosta­nie wypo­sa­żona w nowo­cze­sny sys­tem ste­ro­wa­nia oraz sta­nie się bar­dziej ergonomiczna – czytamy w komunikacie prasowym firmy NEWAG.

Modernizacje loko­mo­tyw wyko­ny­wane będą w latach 2018–2021. Szacunkowa łączna war­tość umowy opiewa na kwotę ok. 388 milionów zł netto.

Spółka NEWAG udziela gwa­ran­cji na wyko­nany przed­miot umowy przez okres 24 mie­sięcy od odbioru przez zama­wia­ją­cego każ­dej ze zmo­der­ni­zo­wa­nych lokomotyw.

Fot. NEWAG

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about przygotowania Ewy Novel do finału Szansy na sukces

Nowy rozdział w życiu Ewy Novel 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.