Nowy Sącz: dopłaty do wody i ścieków, ale nie dla wszystkich. Rajcy zaakceptowali program osłonowy

Równo o godzinie 15 wznowiono XXVI sesję Rady Miasta Nowego Sącza tzw. ,,budżetową".  Obrady rozpoczęły się od podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego. Ma on być wsparciem dla mieszkańców Nowego Sącza ,,ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i/lub ścieki na rok 2020".  

wsb3

20 grudnia w tym punkcie radni prowadzili długotrwałą dyskusję, tym razem nikt z rajców nie chciał zabrać głosu, a co za tym idzie - przystąpiono do podjęcia uchwały. Większością głosów uchwałę przyjęto.

Docelowo z programu będą mogły skorzystać osoby i rodziny zamieszkujące w Nowym Sączu, pokrywające należności za wodę i/lub ścieki oraz mieszczące się w podniesionym w ramach programu kryterium dochodowym, wyliczanym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj:

a) 200 % - kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, które wyniesie: 1
402,00 zł netto.

b) 200 % - kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wyniesie: 1 056,00 zł netto.

Pomoc będzie można uzyskać raz na trzy miesiące. W ramach programu przewidziano dofinansowanie do 2,5m3 wody i/lub ścieków na jedną osobę w rodzinie za jeden miesiąc kalendarzowy bez względu na faktyczne zużycie wody i/lub ścieków. Stawka ,,pomocowa" będzie wynosiła 5 zł za 1m3 wody i/lub ścieków na jedną osobę w rodzinie za jeden miesiąc kalendarzowy, bez względu na faktyczną stawkę za 1m3 wody i/lub ścieków.

Więcej szczegółów ---> WNIOSEK/ Uchwała

Porządek obrad Sesji RM - 20 grudnia 2019 r.
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII, XXIV i XXV Sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza” - druk nr 285.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza
- druk nr 282.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019
Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 283.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego - druk nr 284.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza
- druk nr 267.
10. Podjęcie uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 - druk nr 268.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/566/2018 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki
przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych
składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu - druk nr 272.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie
pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu na rok 2020 - druk nr 281.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin
i powiatów z Województwa Małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie
usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 277.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 278.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz
prowadzących rodzinny dom dziecka - druk nr 279.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego o nazwie - „Lokalny
Program Osłonowy - wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie
koszty opłat za wodę i/lub ścieki na rok 2020” - druk nr 280.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 273.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat
- druk nr 274.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 275.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 276.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 56” - druk nr 269.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 57” - druk nr 270.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” - druk nr 271.
24. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.
25. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.
26. Zamknięcie Sesji.

FORDDOSLAT

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.