Nawet 3 tys. zł miesięcznie na zatrudnienie niani. Wystartowała rekrutacja. Wsparcie również dla obywateli Ukrainy!

Nawet 3 tys. zł miesięcznie na zatrudnienie niani. Wystartowała rekrutacja. Wsparcie również dla obywateli Ukrainy!

Rozpoczął się nabór do tegorocznej edycji projektu „Małopolska Niania 2.0”. Dotąd 780 małopolskich rodziców mogło podjąć lub kontynuować pracę zawodową, zapewniając jednocześnie swoim pociechom opiekę niani.

Realizatorem tego zadania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. To działanie wpisuje się w Małopolską Tarczę Humanitarną, a zatem z dofinansowania mogą skorzystać również imigranci wojenni z Ukrainy – mówi marszałek Witold Kozłowski.

O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy nie mogą podjąć lub utrzymać pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (urodzonym po 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) oraz rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan. Z dofinansowania mogą skorzystać również Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Projekt „Małopolska Niania 2.0” jest odpowiedzią na potrzeby rodzin z małymi dziećmi. Zapewnia możliwość godzenia życia prywatnego z zawodowym, a poprzez dofinansowanie do opieki nad dziećmi zmniejsza bariery związane z powrotem na rynek pracy – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka

Podczas rekrutacji preferowani będą rodzice:

  • pozostający bez pracy,
  • przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim, wychowawczym,
  • mieszkający na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • z niepełnosprawnościami,
  • mający pod opieką dziecko niepełnosprawne w wieku do lat 3,
  • samotnie wychowujący dziecko do lat 3.

Dofinansowanie w ramach naboru przyznane będzie na okres od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r. Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani w ramach projektu wyniesie w 2022 r. 2 150 zł/m-c  (wsparcie podstawowe) lub 3 010 zł/m-c (wsparcie podwyższone dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej)

Wsparcie będzie można otrzymywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są do 30 maja 2022 r. do godz. 16.00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem.

Wypełniony kompletnie i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” ([email protected]) – skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku oraz załączników. Można też dostarczyć  wniosek z załącznikami pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS) lub osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Piastowska 32, 30-070 Kraków – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie, formularz Wniosku o przyznanie wsparcia, a także wzór Umowy uaktywniającej zawieranej z nianią są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać:

Zainteresowani udziałem w projekcie obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 698-897-002 lub 12 422-06-36 wew. 23.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc tłumacza w zakresie zasad rekrutacji i udziału w Projekcie.

Ogłoszenie o naborze w języku ukraińskim dostępne jest na stroniewww.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

zdjęcie w nagłówku: Campus Productions (pexels)

 

Czytaj też:

Ruszają spotkania informacyjne w sprawie rozbudowy dk 28. GDDKiA zaprasza mieszkańców

Targi Edukacja, Kariera, Przyszłość

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama