Dodatek energetyczny. Na złożenie wniosku masz czas do 30 listopada

Dodatek energetyczny. Na złożenie wniosku masz czas do 30 listopada

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, podczas którego Edward Siarka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska mówił o Rządowej Tarczy Energetycznej. Edward Siarka informował o dodatkach dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, takich jak: szkoły, przedszkola, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, remizy strażackie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi. Dodatek ma pokryć 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon.

By móc uzyskać wsparcie, należy złożyć stosowny wniosek do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu. Można go też złożyć elektronicznie. Termin na złożenie wniosku – 30 listopada 2022 r. (późniejsze wnioski pozostawia się bez rozpoznania). Wypłata następuje w ciągu jednego miesiąca.
Ważne:
  • Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB;
  • Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zasilany środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2
  • Jest rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku;
  • Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (decyzji takiej wymaga jednak: odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku);
  • Postępowanie w sprawie dodatku prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo upoważniona przez niego osoba.
W  spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego: Zofia Nika i Edward Ciągło, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Kazimierz Koprowski, samorządowcy z Sądecczyzny, dyrektorzy jednostek powiatowych i gminnych.
Więcej szczegółów o dodatku znajdziesz klikając tutaj
(DSZ)
fot. Maria Olszowska
Share on twitter
Share on facebook