Analiza strategii rozwoju i bieżących budżetów gminy Krynica-Zdrój

Analiza strategii rozwoju i bieżących budżetów gminy Krynica-Zdrój

UG Krynica

Strategia Rozwoju Gminy to kluczowy dokument, z którego powinny wynikać wszystkie działania gminy. Strategię, także jej aktualizację, uchwala rada gminy większością głosów.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krynica-Zdrój

Niestety gmina Krynica nie posiada aktualnej Strategii, ta jest jeszcze w przygotowaniu. Poprzednia Strategia obowiązywała do 2020 roku. Teraz jest 2023, czyli okres interregnum trwa już 3 lata. Oceną objęta zostanie poprzednia Strategia, chodzi głównie o jej jakość. Zwyczajowo we wprowadzeniu padają wielkie słowa, co do znaczenia Strategii w gminie Krynica. Przedstawiono model budowania strategii. Przedstawiono diagnozę gminy. Ciekawym zabiegiem była analiza porównawcza do podobnych kurortów: Kudowy i Kołobrzegu. To mocno rozbudowana analiza, ale czy też nie za bardzo? Analiza SWOT jest przygotowana solidnie, na wielu polach z uwzględnieniu oceny punktowej i sił wpływu.

Wizja, misja i cele strategiczne

Na tej wydawałoby się solidnej podstawie diagnostycznej sformułowano lakoniczną wizję, misje i cele strategiczne gminy. Niestety nie zostały wymienione konkretne przedsięwzięcia. Nie ma lokalizacji, terminów, szacowanych kwot, mierników. Wszystko mieści się na jednej stronie. Wygląda to bardzo słabo na tle bardzo rozbudowanej diagnozy. Tak nie może wyglądać meritum Strategii żadnej gminy. Tak też nie powinna wyglądać aktualna Strategia gminy Krynica Zdrój. W tworzonej Strategii trzeba wyeliminować wskazane defekty. Trzeba także pamiętać, że Strategia nie jest formalnym dokumentem, a konieczna jest realność w realizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy, przy braku aktualnej Strategii w Krynicy, pełni czasowo rolę strategiczną. Horyzont strategiczny to rok 2035. Niestety niewiele można wyczytać w kontekście wieloletnim i strategicznym. Horyzont szacowania dochodów i wydatków sięga 2035 roku, jednakże wydatki majątkowe tylko 2024. 2 pozycje wydatków bieżących i majątkowych powtarzają się. Jest 20 pozycji majątkowych. Największą pozycją realizowaną do 2024 jest modernizacja lodowiska za 25 mln. Jest także budowa amfiteatru na kwotę 20 milionów, modernizacja parkingów za 10 mln. Takie pozycje powinny znajdować się w Strategii w działaniach operacyjnych. Konieczna jest spójność nomenklaturowa.

WPF a budżet

Badano także spójność WPF z budżetem rocznym. Stwierdzono rozbieżności w 10 pozycjach. Największa, to prawie 3 mln złotych na rozbudowie ogrodów tematycznych. To także wymaga spójności, ciągłych korekt. Zmiany budżetowe zdarzają się, ale one powinny być wprowadzane sukcesywnie. Należy poprawić całość dokumentacji strategicznej gminy, począwszy od stworzenia dobrej, aktualnej Strategii gminy Krynica Zdrój. To ważne zagadnienia, które czynią z dokumentacji strategicznej ważne odniesienie dla obywateli gminy. Zapewniają przejrzystość i lepszą kontrole obywatelską.

Przygotowano przez: Nowosądeckie Centrum Analiz Samorządowych.

Czytaj także: Łyczana. Budynek Aktywności Społecznej niemal gotowy

logotyp

fot.UG Krynica-Zdrój