Tarcza Herbowa dla matki Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Tarcza Herbowa dla matki Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Prezydent miasta chce, aby radni przyznali Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” założycielce i matce Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiesławie Borczyk. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższej sesji rady miasta – 28 maja. Rok nie jest bez znaczenia, bowiem mija właśnie 20 lat od powstania szkoły dla nieco starszych studentów. [Aktualizacja (28 maja): radni jednomyślnie przyznali Tarczę Herbową]

Wiesława Borczyk urodziła się w 1949 roku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także podyplomowe studia legislacyjne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1975 r. uzyskała uprawnienia radcy prawnego. Pracę zawodową w Nowym Sączu rozpoczęła w Urzędzie Wojewódzkim w 1975 r. W administracji państwowej oraz samorządowej pracowała do 2015 r. Brała udział w pracach zespołu ekspertów ds. Reformy Administracji Państwa – utworzenie samorządu terytorialnego pod kierownictwem prof. Michała Kuleszy, Pełnomocnika Rządu oraz w pilotażu samorządu powiatowego „Miejska Strefa Usług Publicznych na Sądecczyźnie”. Była szkoleniowcem kadr kierowniczych samorządu powiatowego oraz członkiem zespołu tworzącego Związek Miast Polskich.

,,Pani Wiesława Borczyk była inicjatorką utworzenia w Nowym Sączu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem seniorów. Inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w dniu 28 października 2004 r. i przybyło na nią ponad 450 osób. Nawiązanie współpracy z miejscowymi instytucjami kultury pozwalało wzbogacić formy działania. Obecnie z różnych form działań oferowanych przez SUTW korzysta ok. 350 słuchaczy, biorąc udział w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowo – rekreacyjnych” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wiesława Borczyk jest prezesem zarządu SUTW od dwudziestu lat. Zainicjowała i zorganizowała wiele form i programów edukacyjnych dla seniorów. Od lat je rozwija i wciela w życie uniwersytetu. Jest pomysłodawczynią kwartalnika SUTW redagowanego społecznie przez zespół „dziennikarzy obywatelskich” – słuchaczy uniwersytetu. Oprócz kierowania uniwersytetem, zajmuje się problematyką osób starszych. Jako prawnik i ekspert powoływana była i jest do wielu gremiów opiniodawczo – doradczych w kraju m.in.:
– od 2011 roku jest członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
– w okresie 2011 – 2015 działała w Radzie ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej
pracując w zespole przygotowującym „Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012 –
2013” oraz „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2013 – 2020”,
– w 2013 powołana została przez Marszałka Województwa Małopolskiego w skład Małopolskiej Rady ds.
Polityki Senioralnej w Krakowie,
– w latach 2015 – 2016 współpracowała przy organizacji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
– od 2019 roku pełni funkcję eksperta w Polskim Forum Seniorów,
– od 2020 roku bierze udział w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjentów,
– jako prawnik i ekspert w roku bieżącym powołana została do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze
ds. Polityki Senioralnej .

Jak czytamy w uzasadnieniu, wspólnie z zespołami ekspertów czynnie uczestniczyła w tworzeniu, konsultowaniu i opiniowaniu dokumentów rządowych ważnych dla środowiska senioralnego (np. „Założenia Długofalowej Polityki Społecznej”, „Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych”, regulacje prawne dotyczące gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad seniorów). Dzięki Jej inicjatywie od 15 lat działa Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jest prezesem Zarządu federacji, inicjatorką i redaktorem naczelnym wydawnictwa „Ogólnopolski Biuletyn UTW”.

,,Pani Wiesława Borczyk jest autorką lub współautorką wielu publikacji i poradników adresowanych nie tylko do osób starszych ale także organizacji pozarządowych i samorządów (np. dotyczących tworzenia gminnych rad seniorów). Jako ekspert jest zapraszana na krajowe i międzynarodowe konferencje podejmujące tematykę polityki senioralnej. Podkreślenia wymaga fakt, że pełnienie wszystkich funkcji i realizacja zadań przez Panią Wiesławę Borczyk w organach opiniodawczych i doradczych jest działalnością społeczną” – czytamy w uzasadnieniu.

Za pracę społeczną Pani Wiesława Borczyk została uhonorowana przyznaniem:
– nagrody Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”,
Id: 398DBD49-D43F-4B6F-BB37-A7A7CAFB0D6C. Projekt Strona 1
– odznaczeniem Rady Powiatu Nowosądeckiego „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej,
– wyróżnieniem krajowym Prawnik Pro Bono,
– honorowym odznaczeniem Order Ecce Homo
– odznaką honorową „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył ją:
– Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
– Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów
Trzeciego Wieku oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz aktywizacji osób starszych i popularyzacji idei ustawicznego kształcenia.

,,To dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu Pani Wiesławy Borczyk, Jej umiejętności nawiązywania kontaktów z kierownictwem wielu instytucji oraz ośrodków naukowych, a także pozyskiwania do współpracy innych seniorów oraz młodszych osób, już od 20 lat działa Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Osoby starsze z Nowego Sącza i całej Sądecczyzny mają możliwość zdobywania wiedzy, rozwijania swoich talentów i zainteresowań, poprawiania kondycji fizycznej oraz nawiązywania znajomości i przyjaźni, co oznacza poprawę jakości ich życia, a Nowy Sącz zyskuje wspaniałą możliwość promowania się w różnych środowiskach w Polsce jako miejsce przyjazne seniorom. Wobec powyższego Pani Wiesława Borczyk w pełni zasługuje na przyznanie „Tarczy Herbowej – Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – tymi słowami zakończono uzasadnienie uchwały.

Aktualizacja: Radni przyznali jednogłośnie Tarczę Herbową 28 maja, podczas sesji rady miasta.

Czytaj także: Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wernisażem świętuje 20-lecie działalności [ZDJĘCIA]

Fot. Adrian Maraś 
Źródło: uzasadnienie uchwały 

Reklama