Oświadczenie Sądeckich Wodociągów Sp. z o. o. w sprawie obowiązujących taryf

W związku z projektem uchwały Rady Miasta Nowego Sącza dotyczącym uchylenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz dyskusji związanej z tym projektem wyjaśniamy, co następuje:

  1. Taryfa za wodę i ścieki na terenie Nowego Sącza oraz gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna, Chełmiec, Grybów, Łącko została zatwierdzona decyzją z 26 kwietnia 2018 r. na trzy lata przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Obowiązuje do połowy 2021 r.Jednocześnie informujemy, że nieprawdziwe są informacje przekazywane podczas XVII sesji Rady Miasta Nowego Sącza o możliwości doraźnej zmiany taryfy. Zmiana może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach opisanych w ustawie, które w chwili obecnej nie mają zastosowania.Ponadto przypominamy, że w 2015 r. Wspólnicy podjęli uchwałę (dokument z 29 września 2015 r.) zobowiązującą Sądeckie Wodociągi do stosowania na całym obszarze działania jednolitej taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
  1. Dopłaty dla mieszkańców uchwalane są przez poszczególne samorządy. Na terenie działalności Sądeckich Wodociągów stosowane są od 2014 r. Mają bezpośredni związek z przeprowadzoną – największą w Małopolsce – inwestycją unijną w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Podstawą stosowania dopłat jest art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który mówi, że: „Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.”Jednocześnie informujemy, że nieprawdziwe są tezy, że dopłaty dla mieszkańców są subsydiowaniem lub dofinansowaniem Spółki Sądeckie Wodociągi z budżetu miasta Nowego Sącza. Te nieprawdziwe stwierdzenia zawarte są w uzasadnieniu do projektu uchwały uchylającej dopłaty. Dopłaty dotyczą wyłącznie gospodarstw domowych i uzupełniają cenę płaconą przez mieszkańców do wysokości obowiązującej taryfy.
  1. Zysk Spółki Sądeckie Wodociągi za 2018 r. wyniósł 5,5 mln złotych i w całości został przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. Zdecydowało o tym Walne Zgromadzenie Wspólników uchwałą z 17 maja 2019 r. – bez sprzeciwu miasta Nowego Sącza.Jednocześnie informujemy, że nieprawdziwe są informacje o tym, aby zgodnie z regulacjami prawnymi, które obowiązują Spółkę Sądeckie Wodociągi, zysk za 2018 r. mógł zostać przeznaczony na dopłaty do taryfowych grup odbiorców – jest to prawnie niemożliwe.Ponadto stwierdzamy, że w obecnej sytuacji finansowej, zysk ten służy wyłącznie spłacie zobowiązań finansowych. Zobowiązania te zostały zaciągnięte z tytułu realizacji inwestycji, w tym największego projektu wodno-ściekowego w Małopolsce o wartości 420 mln złotych.Obecnie zadłużenie spółki wynosi 115 milionów złotych, a tylko w tym roku przedsiębiorstwo spłaci ponad 15 milionów złotych kredytów, obligacji i odsetek. Podobnie będzie w latach kolejnych.
  1. Wydatki Sądeckich Wodociągów na rozwój i modernizację sieci prowadzone są przede wszystkim na terenie Nowego Sącza. Tylko w 2018 r. w Nowym Sączu wykonano zadania – z budżetu spółki – na kwotę 6,1 mln złotych. A w pierwszym półroczu 2019 r. już prawie 4 mln złotych.

Podsumowując: Sądeckie Wodociągi są zobowiązane do wyliczania wysokości taryfy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. I spółka się do tego stosuje! To warunek zatwierdzenia taryfy przez państwowego regulatora – Wody Polskie.

Nowy Sącz, 2 sierpnia 2019 r.
Zarząd Spółki Sądeckie Wodociągi

FORD OSO

Wypowiedz się w tej sprawie

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w Polityce prywatności oraz regulaminem, dostępnymi na stronie internetowej.