Od dziś można składać wnioski o dodatek osłonowy Tarczy Antyinflacyjnej. Sprawdź czy masz szansę!

Od dziś można składać wnioski o dodatek osłonowy Tarczy Antyinflacyjnej. Sprawdź czy masz szansę!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu od dziś (4 stycznia 2022)  przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe związane ze wzrostem cen energii elektrycznej i paliw czyli o dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Mogą się o nie starać osoby o niskich dochodach, nie przekraczających 1,5 tys. (dochód na osobę w rodzinie), lub 2100 w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

W Nowym Sączu wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmował i rozpatrywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatkowe świadczenie pieniężne będzie przysługiwało:

  • osobie prowadzącej gospodarstwo jednoosobowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
  • gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty, można nadal starać się o dodatek, który zostanie przyznany w kwocie pomniejszonej. Wnioskodawca otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony wniosek.

Dodatek osłonowy – jak wyliczyć dochód

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

  • w 2020 r. -w przypadku wniosku złożonego w okresie  do dnia 31 lipca 2022 r.;
  • w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten trzeba podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek osłonowy, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie do odebrania osobiście (w przypadku Nowego Sącza – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Śniadeckich 10a.)

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie wypłacany w dwóch ratach. Pierwsza w terminie do dnia 31 marca 2022 r. (dotyczy wniosków złożonych w terminie do 31 stycznia 2022 r.). Druga  do dnia 2 grudnia 2022 r.

 Dodatki osłonowe nie będą objęte podatkiem dochodowym, ani nie będą podlegały egzekucji.

Pytania lub wątpliwości należy zgłaszać pod numerami tel. 18 35 48 275 oraz 18 35 48 282 w godzinach pracy ośrodka: poniedziałek 8.00 do 16.00, wtorek do piątek 7.00 do 15.00.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy:

– wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania  w formacie PDF: wniosek – dodatek osłonowy

–  wersji papierowej (tradycyjnej) dostępny  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Śniadeckich 10a, ul. Grunwaldzka 59A.

Czytaj też:

Krzysztof Pawłowski: więcej pieniędzy nie pamiętam…

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about Ewa Nowel

Kiedy zobaczysz ten film na pewno zagłosujesz na Ewę Novel 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

GENIALNI LOKALNI GLOBALNI

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.