Nadzwyczajna próba odwołania przewodniczącej Iwony Mularczyk

Nadzwyczajna próba odwołania przewodniczącej Iwony Mularczyk

Iwona Mularczyk

Dziewięciu sądeckich radnych podpisało się pod wnioskiem o zwołanie  nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Nowego Sącza. Wniosek został dziś skierowany do Biura Rady. Załącznikiem do wniosku jest porządek obrad, w którym  jest tylko jeden punkt wymagający głosowania oraz związany z tym punktem projekt uchwały w sprawie odwołania Iwony Mularczyk z funkcji pełnionej przez nią w sądeckim samorządzie.

Wcześniej radni Koalicji Nowosądeckiej próbowali wprowadzić projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej do porządku obrad zwyczajnej sesji. Podpisało się pod nim 12 radnych. Iwona Mularczyk nie dopuściła jednak do głosowania, tłumacząc, że odwołanie wymaga głosowania tajnego, to zaś może zostać przeprowadzone tylko na sesji stacjonarnej. Sądecki samorząd od marca ubiegłego roku obraduje natomiast zdalnie. O trybie obrad decyduje Iwona Mularczyk.

Z art. 20 ust. 3 ustawie o samorządzie gminnym wynika, że „na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku”. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna: „Sesję nadzwyczajną, na co wskazuje sama jej nazwa, zwołuje się w związku z zaistnieniem jakichś nadzwyczajnych okoliczności. Jej przedmiotem powinny być sprawy pilne, które nie mogą zostać załatwione w trybie sesji zwyczajnej (…) Będzie to więc np. konieczność podjęcia ważnych z punktu widzenia danej jednostki samorządu terytorialnego uchwał (np. zaciągnięcie kredytu) albo zmiana osobowa w organach gminy. W taki sposób jakiś czas temu doszło do odwołania przewodniczącej Rady Miasta Milanówka (…)”.

Czytaj też:

Reklama