,,Już jest – kompleksowe i bezpłatne Centrum organizacji pozarządowych  Korony Sądeckiej”!

,,Już jest – kompleksowe i bezpłatne Centrum organizacji pozarządowych  Korony Sądeckiej”!

Jesteście podmiotami ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje) działacie m.in. w zakresie kultury, rekreacji, edukacji i sportu,  na obszarze Lokalnej Grupy Działania „KORONA SĄDECKA” i chcecie ekonomizować swoje działania – to Centrum organizacji pozarządowych jest właśnie dla Was!

Lokalna Grupa Działania „KORONA SĄDECKA” realizuje operację własną pn. „Centrum organizacji pozarządowych Korony Sądeckiej”, w ramach której stworzone zostaną podwaliny do funkcjonowania centrum realnego wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych) z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”, potrzebujących wsparcia lokalowego, doradczego, merytorycznego  i funkcjonalnego do realizacji swoich inicjatyw, zwłaszcza w zakresie odpłatnej działalności statutowej. Biorąc pod uwagę szczególne znaczenie organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym oraz w animowaniu lokalnej społeczności, LGD w ramach operacji własnej podejmie działania skierowane do podmiotów ekonomii społecznej, takie jak:

 • Utworzenie Centrum organizacji pozarządowych.
 • Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych.
 • Organizacja wizyty studyjnej.
 • Promocja centrum i działań szkoleniowych.
 • Konferencja „Rola podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym”.

Kompleksowy charakter projektu jest zaspokojeniem wszystkich potrzeb organizacji pozarządowych, gdyż poprzez utworzenie, doposażenie i funkcjonowanie centrum organizacji pozarządowych nastąpi rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
z której podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe) oraz ich członkowie będą mogły bezpłatnie korzystać. Większość organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, prowadzą działania w zakresie kultury lokalnej i regionalnej oraz w zakresie szeroko rozumianej animacji społecznej. Dlatego też powstałe centrum, doposażone w sprzęty, poprzez możliwość bezpłatnego ich wynajmu przez organizacje pozarządowe, to duża pomoc w ich statutową działalność,  służącą docelowo dla całej społeczności lokalnej.

Centrum ma charakter biura, do którego każda organizacja ma dostęp i będzie miała możliwość użyczenia wyposażenia i sprzętu do prowadzenia swoich inicjatyw. Powstało w Gminie Chełmiec,
w lokalizacji przy ul. Marcinkowickiej 25, 33-395 Chełmiec. Łatwy dostęp oraz stała obecność pracowników biura LGD w budynku, zagwarantują bieżący nadzór i monitoring planowanej operacji własnej, również w okresie trwałości.

Oprócz udostępniania miejsca spotkań i pracy, szkoleń i doradztw dla organizacji pozarządowych, centrum będzie również nieodpłatnie użyczało organizacjom pozarządowym zakupiony w ramach operacji sprzęt. Organizacje pozarządowe z obszaru LGD działają głównie w obszarze kultury, rekreacji, edukacji i sportu  a co istotne często podczas organizacji imprez dla społeczności lokalnej borykają się z brakami w zakresie zapewnienia odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Biorąc pod uwagę zgłaszane zapotrzebowanie, powstałe centrum wyposażone zostało w następujący sprzęt:

 • 2 komputery stacjonarne,
 • laptop,
 • drukarkę laserową,
 • kamerę,
 • aparat fotograficzny,
 • mobilny projektor,
 • flipchart,
 • sprzęt gastronomiczny (warnik do wody 6l; warnik do wody 17,5l; zaparzacz do kawy 7l;  kociołek do zupy 8l; termos do kawy 1 l; termos do herbaty 1,5 l; talerz obiadowy; talerz głęboki; talerz deserowy; komplet sztućców; komplet  kawowy; filiżanki; pokale (szklanki do wody) i kubki,
 • 2 agregaty prądotwórcze,
 • namioty pneumatyczne 4×4 i 8×8,
 • 20 zestawów cateringowych (ławostołów),
 • podesty sceniczne,
 • mikrofony (4 komplety),
 • ekran projekcyjny,
 • 100 leżaków.

Centrum funkcjonować będzie w oparciu o Regulamin korzystania z Centrum organizacji pozarządowych Korony Sądeckiej.

Z centrum oraz z zakupionego w projekcie sprzętu będzie można korzystać bezpłatnie, po wcześniejszej rezerwacji, na podstawie Regulaminu. Centrum będzie funkcjonowało 5 dni w tygodniu, w godzinach 7.30-15.30.

Pośrednio poprzez utworzenie centrum nastąpi zwiększanie obecności organizacji obywatelskich
w życiu publicznym, w procesach kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji, wspieranie dialogu obywatelskiego, budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w tym zakresie, przygotuje organizacje pozarządowe do ekonomizacji swoich działań.

Celem projektu jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez utworzenie, funkcjonowanie i udostępnienie Centrum dla organizacji pozarządowych, promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług poprzez organizację konferencji i stworzenie filmu promującego, a także wzmocnienie kapitału społecznego poprzez inicjatywy szkoleniowe i wizytę studyjną.

Operacja pn. „Centrum organizacji pozarządowych Korony Sądeckiej”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu:

 Lokalna Grupa Działania „KORONA SĄDECKA” , ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
siedziba Biura LGD „KORONA SĄDECKA” oraz adres do korespondencji: ul. Marcinkowicka 25, 33-395 Chełmiec

 

Jesteście podmiotami ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje) działacie m.in. w zakresie kultury, rekreacji, edukacji i sportu, na obszarze Lokalnej Grupy Działania „KORONA SĄDECKA" i chcecie ekonomizować swoje działania – to Centrum organizacji pozarządowych jest właśnie dla Was!

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez  LGD „KORONA SĄDECKA”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Reklama