Wielka feta w Newagu: Impuls 2 zaprezentowany [FILM]

Wielka feta w Newagu: Impuls 2 zaprezentowany [FILM]

Dziś firma Newag z Nowego Sącza zaprezentowała pierwszy pojazd Impuls 2 wyprodukowany dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Czternaście pociągów nowej generacji trafi na tory w grudniu tego roku. 

Strefa dzie­cięca wyposażona w sto­ły z nadru­kiem gry plan­szo­wej i kostką do gry, sto­liki pod­okienne w ukła­dzie foteli vis a vis, defi­bry­la­tory, nume­ra­cja miejsc, bez­płatne wifi, gniazdka elek­tryczne z łado­war­kami usb, bile­to­maty, moni­tory i miej­sca na rowery –  to jedne z wielu udogodnień dla pasażerów jaki oferują nowe, dłuż­sze, jesz­cze bar­dziej nie­za­wodne i kom­for­towe modele Impuls 2.  Oficjalna premiera pierwszego z czternastu trzyczłonowych pojazdów produkowanych dla Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej miała miejsce dzisiaj w Fabryce Newag, a Euro­pej­ska odbędzie się w Ber­li­nie pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Kolej­nic­twa Inno­trans.

– Przy­go­to­wu­jąc prze­targ na dostawę nowych pojaz­dów wzię­li­śmy pod uwagę nasze dotych­cza­sowe doświad­cze­nia i suge­stie pasa­że­rów. Prze­wo­zimy coraz wię­cej osób i stąd decy­zja o zamó­wie­niu dłuż­szych, trzy­czło­no­wych pojaz­dów. (…) Naj­więk­sza fre­kwen­cja wystę­puje w obsza­rze aglo­me­ra­cji łódzkiej, dla­tego pociągi są bez­stop­niowe z dużą ilo­ścią drzwi, co ma uła­twić wymianę pasa­że­rów. Sta­wiamy na nowo­cze­sność i kom­fort  – mówi Janusz Mali­now­ski, pre­zes Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej.

Jak poinformowano, nowe pociągi będą kur­so­wały już od grudnia tego roku w Piotr­kowie Try­bu­nal­skim, Radom­sku i Toma­szowie Mazo­wiec­kim. ŁKA obsłuży także połą­cze­nia na tra­sie Skier­nie­wice – Łowicz – Kutno w pół­noc­nej czę­ści województwa.

– Cie­szymy się, że możemy dzi­siaj w obec­no­ści Pana Mar­szałka Witolda Stęp­nia oraz Pre­zesa Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej Janu­sza Mali­now­skiego, zapre­zen­to­wać pierw­szy z pojaz­dów Impuls 2 wypro­du­ko­wa­nych dla woj. łódzkiego. Wie­rzymy, że wie­lo­let­nie doświad­cze­nia eks­plo­ata­cyjne Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych IMPULS dają gwa­ran­cję bar­dzo wyso­kiej dostęp­no­ści i nie­za­wod­no­ści pojaz­dów Impuls dru­giej gene­ra­cji. Pre­zen­to­wany pojazd speł­nia wszyst­kie wyma­ga­nia Tech­nicz­nych Spe­cy­fi­ka­cji Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści, gwa­ran­tu­jąc pasa­że­rom kom­for­tową i bez­pieczną podróż – mówi Józef Micha­lik, Wice­pre­zes NEWAG S.A.

Łączna war­tość inwestycji to 266 968 762,35 zł. brutto, na której realizację Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna uzy­skała dofi­nan­so­wa­nie z Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Łódzkiego w kwo­cie 164 586 425,39 zł.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

WAŻNE !

100 mln zł na inwestycje drogowe w Małopolsce

FOR HEROES [ZWIASTUN]. Premiera w MCK SOKÓŁ już 6 października

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama