Ponad 400 osób zainteresowanych pracą i wolontariatem w małopolskich szpitalach tymczasowych

Ponad 400 osób zainteresowanych pracą i wolontariatem w małopolskich szpitalach tymczasowych

430 osób zgłosiło się do tej pory w ramach rekrutacji personelu do małopolskich szpitali tymczasowych dla pacjentów zakażonych koronawirusem. To lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni oraz wolontariusze, którzy chcą pomóc, choć nie mają kwalifikacji medycznych. Jeden z takich szpitali będzie zlokalizowany w Krynicy Zdroju.

Obok pielęgniarek i lekarzy zgłasza się wiele osób, które wskazują jako docelowe stanowisko pomocnicze – związane z obsługą organizacyjną czy techniczną” – poinformowała PAP rzeczniczka wojewody Joanna Paździo.

Dodała, że są też zgłoszenia od wolontariuszy. Jeden z kandydatów pisze:  „w trakcie bycia harcerzem (…) uczęszczałem na kursy związane z pierwszą pomocą. (…) Mogę pełnić służbę wolontaryjną w opiece nad osobami chorymi pod nadzorem służb medycznych, a także podjąć się bardziej „fizycznych” aspektów wolontariatu”. Inny deklaruje: „Mogę pracować np. jako kierowca czy pomocnik do różnych prostych czynności niemedycznych”.

Na uruchomioną przez Małopolski Urząd Wojewódzki infolinię dzwonią też studenci medycyny i kierunków pokrewnych np. fizjoterapii, którzy nie posiadają jeszcze uprawnień do wykonywania zawodu, ale chcieliby nabrać doświadczenia. „Dzwoniła nawet jedna osoba niepełnosprawna, również wyrażająca chęć pomocy” – powiedziała PAP Paździo.

Rzeczniczka wojewody dodała, że niezależnie od rekrutacji do dyrektorów szpitali, które mają być placówkami patronackimi dla szpitali tymczasowych i do podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie tych szpitali wysłano pisma z prośbą o podjęcie aktywnych działań mających na celu pozyskanie personelu do pracy.

Do Szpitala Uniwersyteckiego – w oparciu o decyzje wojewody małopolskiego – zgłosiły się 73 osoby. Wydawane są kolejne decyzje, także dotyczące personelu dla szpitala tymczasowego uruchamianego w Krynicy-Zdroju.

W Małopolsce będzie najwięcej szpitali tymczasowych – aż sześć. Poza tymi działającymi już w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz EXPO Kraków, będą to szpitale: w Krynicy-Zdroju (prowadzony przez szpital powiatowy), w małej hali Tauron Areny Kraków, (szpitalem patronackim będzie Szpital im. Żeromskiego,) w Tarnowie w arenie „Jaskółka” (budowany przez bank PKO BP) oraz szpital w dawnych budynkach Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika i Śniadeckich (pod patronatem 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego budowany przez Grupę Azoty).

W XX Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy ma być dostępnych dwieście łóżek. Za przygotowanie i uruchomienie szpitala odpowiedzialna będzie spółka Skarbu Państwa Tauron. Dyrektor szpitala patronackiego – Sławomir Kmak ogłosił rekrutację załogi do „covidowej” lecznicy w uzdrowisku pod Jaworzyną. Każdy z zatrudnionych medyków może liczyć na gwarantowany 100-procentowy dodatek do pensji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju zatrudni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju zatrudni do Szpitala Tymczasowego (XX Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy) personel do pracy.

 • Lekarze,
 • Pielęgniarki,
 • Ratownicy medyczni,
 • Fizjoterapeuci,
 • Salowe,
 • Wolontariusze,

Forma zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia do indywidualnego ustalenia z kandydatami (100% dodatku do wynagrodzenia od Ministerstwa Zdrowia) Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Telefoniczny: 18/47 32 400 (sekretariat Dyrektor) lub mailowy: [email protected]

– czytamy w ogłoszeniu.

WAŻNE:

1. Kto i na jakiej podstawie prawnej kieruje osoby do pracy?

Podstawą do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii jest art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.).Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Kogo można skierować do pracy?

Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

3. Kto nie podlega skierowaniu do pracy?

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto  w przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

4. Czy osobnie skierowanej do pracy przysługuje wynagrodzenie za pracę w podmiocie, do którego została skierowana i w jakiej wysokości?

Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150 procent (po zmianach legislacyjnych: 200 procent) przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

5. Na jakiej podstawie osoba skierowana wykonuje pracę w podmiocie, do którego została skierowana?

Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, wskazana w decyzji o skierowaniu do pracy nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

6. Jakie inne, poza wynagrodzenie za pracę, świadczenia przysługują osobie skierowanej do pracy?

Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

7. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy ?

Tak, osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji o skierowaniu do pracy. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.

8. Czy osoba, która nie podlega skierowaniu do pracy, może zostać skierowana na własną prośbę?

Tak, osoba, która znajduje się w kategorii osób, które nie podlegają kierowaniu do pracy (pkt 4), może zgłosić się dobrowolnie do pracy na podstawie skierowania. Taka osoba zostanie skierowana do pracy jeżeli podpisze oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na skierowanie do pracy.

9. Na jaki okres czasu Wojewoda może skierować do pracy?

Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

10. Czy osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy?

Przez czas trwania obowiązku pracy, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.

źródło: PAP; fot. ilustracyjne: unsplash

Share on twitter
Share on facebook