Mieszkańcy Barcic, Rytra i Piwnicznej nie odpuszczą. Boją się, że nowa droga zniszczy Dolinę Popradu

Ruch Szymona Hołowni Polska 2050 i politycy Konfederacji wspierają mieszkańców  Piwnicznej, Rytra i Barcic protestujących przeciwko  budowie tzw. “obwodnicy Piwnicznej”.  Protestujący obawiają się, że pokłosiem inwestycji będzie znacznie większy ruch ciężkich samochodów przejeżdżających przez ich miejscowości i w konsekwencji –  utrata turystyczno – uzdrowiskowych walorów malowniczej Doliny Popradu.

4 listopada odbył się protest przeciwko budowie drogi. Tematem zainteresowali się politycy. Owocem protestu są między innymi interpelacje poselskie, które w tej sprawie wniosła posłanka Hanna Gill-Piątek. Ich treść zamieszczamy pod tekstem.  Konferedaci zorganizowali natomiast w Nowym Sączu konferencję prasową, na której przedstawiciele protestujących wyjaśniali przyczyny swoich obaw.

Jeśli ktoś się wczyta w dokumentację związaną z tą inwestycją, dowie się, że plany są takie, aby przez Dolinę Popradu poprowadzić korytarz transportowy na Słowację i dalej – na Bałkany. My jako mieszkańcy małych miejscowości zlokalizowanych przy drodze krajowej obawiamy się, że bardzo utrudni nam to życie. Nasze miejscowości pozbawione są obwodnic. Już teraz jest na tej drodze niemały ruch samochodów, a co dopiero kiedy jeszcze więcej skieruje się na przejście graniczne w Mniszku? – pytał Tomasz Koszkul sołtys Barcic.

Co 30 sekund koło naszych okien będzie przejeżdżała rozpędzona ciężarówka. Część lokalnych władz mówi że poprawi się bezpieczeństwo. Nie rozumiemy w jaki sposób poprawi się bezpieczeństwo jeśli  ilość samochodów przejeżdżających tą trasą zostanie zwiększona i podniesiony będzie limit ich  prędkości. Koszty społeczne tej inwestycji będą nieodwracalne. Dolina Popradu słynie z walorów turystycznych. Jeśli ta inwestycja w tym kształcie będzie zrealizowana, Piwniczna straci status uzdrowiska –  mówił Kamil Jakubowski z Barcic.

Radny Rytra –  Michał Wacławek wyraził obawy, że jeśli inwestycja w planowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zostanie przeforsowana, Dolina Popradu na wiele lat zamieni się w plac budowy.

Ktoś w 2017 roku wyrysował sobie kreskę na mapie – najkrótszą i najtańszą, ale ta kreska tnie Barcice Rytro i Piwniczną. Nie może być tak, że wydając ogromne publiczne pieniądze, nie będziemy się liczyć z kosztami społecznymi. Ten tranzyt w żaden sposób nam nie pomoże. Nie mamy przestrzeni. Dolina Popradu jest za wąska. Żyjemy głównie z turystyki. Branża turystyczna która dźwignęła się po lockdownach nie podźwignie się ponownie po tej inwestycji, która zamieni dolinę w ogromny plac budowy na wiele lat – przekonywał.

Nagranie z konferencji prasowej można obejrzeć poniżej:

 fot. & video: Polska 2050 Małopolskie; Konfederacja Nowy Sącz

 

Interpelacja nr 26273

do ministra infrastruktury

w sprawie budowy obwodnicy Piwnicznej-Zdroju

Zgłaszający: Hanna Gill-Piątek, Tomasz Zimoch, Michał Gramatyka, Joanna Mucha, Mirosław Suchoń

Data wpływu: 11-08-2021

Szanowny Panie Ministrze!

Dolina Popradu to jedna z najpiękniejszych dolin polskich, przedzielająca Beskid Sądecki. W samym środku doliny leży Piwniczna-Zdrój, uzdrowisko ze zdrojami leczniczych wód mineralnych oraz miejscowość turystyczno-wypoczynkowa. Turystyka i lecznictwo uzdrowiskowe to główne dziedziny gospodarcze tego regionu i podstawowe źródła utrzymania wielu mieszkańców.

Piękno Doliny Popradu idzie w parze z bogactwem przyrodniczym. W jej obrębie zlokalizowany jest największy obszar siedliskowy w Małopolsce, obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120088, Popradzki Park Krajobrazowy, Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. Żyją tutaj liczne gatunki chronione roślin i zwierząt. Najistotniejszy z punktu widzenia przyrodniczego jest jednak fakt istnienia w Dolinie Popradu korytarzy ekologicznych zapewniających migrację dużych drapieżników: wilka, rysia i niedźwiedzia. Wszystkie one przecinają drogę, biegnącą dnem doliny i są częścią transeuropejskiego Korytarza Karpackiego. W Dolinie Popradu wyznaczono punkty krytyczne, mające kluczowe znaczenie dla łączności populacji wilka i rysia, a także dla populacji niedźwiedzia ze wschodniej i zachodniej Europy. Walory przyrodnicze i krajobrazowe Doliny Popradu sprawiają, że stanowi ona dobro narodowe, o które wszyscy winniśmy się troszczyć.

Doliną Popradu biegnie droga krajowa nr 87 klasy G o długości ok. 28 km, łącząca Nowy Sącz z miejscowością Mniśek na Słowacji, aktualnie oznaczona na mapach jako dopuszczona do ruchu ciężkiego do 10 ton/oś. Droga prowadzi przez miejscowości: Nowy Sącz, Stary Sącz, Barcice, Rytro, Piwniczna, Mniśek. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie planuje modernizację drogi: inwestycja nosi nazwę ”Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK87” i włączona została do „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030” ustanowionego uchwałą nr 46/2021 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r. Podstawowe cele programu to zwiększenie płynności przejazdu po drogach krajowych oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana obwodnica w żaden sposób nie prowadzi do osiągnięcia tych celów, gdyż ruch na DK87 jest obecnie płynny, więc upłynniać go nie trzeba; obwodnica, omijając centrum Piwnicznej nadal jednak przebiegać ma przez teren zabudowany, a ryzyko wypadków na obwodnicy znacznie wzrośnie przy spodziewanym po modernizacji drogi nasileniu ruchu pojazdów, w tym tranzytowego ruchu ciężkiego w kierunku przejścia granicznego Piwniczna-Mniszek. Na takie nasilenie ruchu wskazują jednoznacznie wypowiedzi przedstawicieli władz i firm przewozowych oraz dokumenty, będące w posiadaniu Społecznego Komitetu Gminy Piwniczna. Inwestycja jest więc sprzeczna z rządowym programem budowy 100 obwodnic, gdyż nie realizuje jego celów.

Realizacja planowanej inwestycji będzie katastrofalna w skutkach dla przyrody: grozi przerwaniem Karpackiego Korytarza Ekologicznego i stanowi zagrożenie dla istnienia europejskich populacji dużych drapieżników: wilka, rysia i niedźwiedzia. Jest to naruszenie europejskiej dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) oraz Europejskiej Strategii Bioróżnorodności, a także Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (niszczenie krajobrazu bez uwzględnienia potrzeb lokalnej społeczności i dziedzictwa kulturowego górali nadpopradzkich oraz tożsamości królewskiego miasta Piwniczna). Podkreślić należy, że zagrożenie przerwania Karpackiego Korytarza Ekologicznego i istnienie punktów krytycznych w miejscu planowanej inwestycji nie zostało zauważone w „Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Budowy 100 Obwodnic”, która dla obwodnicy Piwnicznej podaje „brak konfliktów z korytarzami ekologicznymi”, a w konkluzji brak negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000. Jest to skandal potwierdzający krytyczną opinię o tej prognozie, wydaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w piśmie z 27.10.2020 r. (sygn. DOOŚ-TSOOŚ.410.7.2020.TW/KSz).

Planowana inwestycja spotkała się z ostrym protestem mieszkańców Piwniczej, do którego dołączyły społeczności Starego Sącza, Barcic i Rytra. Mieszkańcy trzech gmin: Starego Sącza, Rytra i Piwnicznej mówią jednym głosem: nie chcą, by dolina stała się korytarzem na Słowację dla TIR-ów. Nie chcą ciężkiego ruchu, hałasu, zanieczyszczenia powietrza i zniszczenia przyrody Doliny Popradu, a także utraty statusu uzdrowiska i walorów turystyczno-wypoczynkowych ich miejscowości.

Solidaryzując się z broniącymi swej “małej ojczyzny” przez dewastacją mieszkańcami trzech popradzkich gmin oraz ze Społecznym Komitetem Gminy Piwniczna, proszę o odpowiedzi na pytania:

  1. Dlaczego w Dolinie Popradu forsowana jest inwestycja o nazwie „Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK87”, która nie spełnia warunków Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 i nie uzyskała akceptacji mieszkańców?
  2. Na jakim etapie jest obecnie planowana inwestycja?
  3. Dlaczego nie sporządzono do tej pory oceny oddziaływania inwestycji na środowisko?
  4. Jakie są planowane parametry techniczne obwodnicy (szerokość pasa drogowego, liczba pasów ruchu, dopuszczalny tonaż, prędkość projektowa)?
  5. Jaka jest planowana infrastruktura dla inwestycji?
  6. Czy dokonano analizy i prognozy ruchu dla planowanej inwestycji, w szczególności tranzytu ciężkiego przez przejście graniczne Piwniczna-Mniszek? Jeśli tak, proszę o udostępnienie wyników.
  7. Czy opracowano już studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla inwestycji? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.
  8. Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec zgłoszonych przez mieszkańców propozycji rozwiązań alternatywnych?

Z wyrazami szacunku

Hanna Gill-Piątek
Posłanka na Sejm RP
Koło Parlamentarne Polska 2050

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.