Bezrobotni w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim. W pośredniakach najliczniejszą grupą zawodową są sprzedawcy

Bezrobotni w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim. W pośredniakach najliczniejszą grupą zawodową są sprzedawcy

Czy pandemia spowodowała znaczny wzrost bezrobocia w naszym regionie? Kto najczęściej pozostaje bez pracy? W jakich branżach bezrobotni z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego najczęściej chcieliby pracować? Znamy odpowiedzi na te pytania.

Nowy Sącz

Od 1 stycznia do 30 listopada 2020 roku w Sądeckim Urzędzie Pracy zarejestrowano 3295 osób bezrobotnych (w całym 2019 roku – 3582). Prawie połowę stanowiły kobiety tj. 1619 osób. W tym okresie wyrejestrowano też 1504 osoby, które podjęły pracę. Największy wzrost liczby bezrobotnych mieszkańców Nowego Sącza można było zaobserwować w styczniu. Zrejestrowało się wtedy 360 osób.

Blisko 10% wszystkich bezrobotnych to osoby, które zarejestrowały się w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, a ponad 29% to osoby bez kwalifikacji zawodowych. Biorąc pod uwagę kryterium wieku prawie 40% ogółu zarejestrowanych to osoby młode, do 30 roku życia (w tym 20% osoby do 25 roku życia), natomiast bezrobotni powyżej 50 roku życia stanowili blisko 17% wszystkich zarejestrowanych w analizowanym okresie – informuje Agnieszka Ciszewska-Wróbel Kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń Sądeckiego Urzędu Pracy.

Jak dodaje, z danych zebranych na koniec III kwartału 2020 r. wynika, iż 153 zarejestrowane osoby były w przedziale wiekowym 18-24 lata, 335 bezrobotnych stanowiły osoby będące w wieku 25-34 lata, 279 osób – 35-44 lata, 221 osób – 45-54 lata, 153 osoby – 55-59 lat i 95 bezrobotnych było w wieku 60 lat i więcej.

Według stanu na dzień 30.09.2020 r. w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy znajdowało się 277 osób posiadających wykształcenie wyższe, 293 bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, 160 osób, które ukończyły szkołę średnią ogólnokształcącą, oraz 255 zarejestrowanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym i 251 posiadających wykształcenie gimnazjalne, podstawowe bądź niższe.

Najwięcej osób spośród mieszkańców Nowego Sącza poszukuje pracy w handlu i usługach. Bezrobotnych interesuje również praca biurowa, jak i praca na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji zawodowych.

Powiat nowosądecki

Jeśli chodzi o powiat nowosądecki, to od 1 stycznia do 30 listopada 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowano 8 229 osób. W tym samym okresie w 2019 roku zarejestrowano 8 170 osób, w 2018 r. – 8 991, a w 2017 r. – 10 756. Od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. pracę podjęło 4 635 osób, w tym samym czasie w 2019 r. – 4 730.

Największy przyrost liczby bezrobotnych w powiecie nowosądeckim w 2020 r. nastąpił w styczniu. Wtedy to zarejestrowano 965 osób. Jak wyjaśniają przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, w okresie zimowym następuje koniec prac sezonowych i stąd więcej osób rejestrujących się. Natomiast we wrześniu zarejestrowano 941 osób, spora część z nich to absolwenci różnych typów szkół.

Pod koniec listopada 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zarejestrowanych było 6 996 osób bezrobotnych, w tym 4 686 kobiet (67,0 %) i 2 310 mężczyzn (33,0 %). Najwięcej osób bezrobotnych było w przedziale wiekowym 25 – 34 lat – 2 221 osób, tj. 31,7 % ogółu zarejestrowanych.

Najczęściej osoby poszukujące pracy mają wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe – 2 163 osoby oraz wykształcenie policealne i średnie zawodowe/branżowe – 2 037 osób. Z wykształceniem wyższym jest zarejestrowanych 1 086 osób, w tym 850 kobiet. Najczęstsze wśród bezrobotnych zawody to: sprzedawca – 961 osób, kucharz – 324 osoby, fryzjer – 183 osoby, robotnik gospodarczy – 184 osoby, pomocniczy robotnik budowlany – 169 osób, kelner – 145 osób, technik ekonomista – 137 osób, cukiernik – 129 osób.

Wśród ogółu osób bezrobotnych (6 996 – stan na 30.11.2020 r.) dominują mieszkańcy wsi – 5 775 osób, co wynika z prostego faktu, że większość ludności powiatu nowosądeckiego skupiona jest na wsi. Najwięcej osób bezrobotnych jest zarejestrowanych z gminy: Chełmiec, Stary Sącz, Grybów. To gminy z największą liczbą mieszkańców. Z gminy Rytro jest najmniej zarejestrowanych osób bezrobotnych, ponieważ to gmina w której zamieszkuje najmniej osób – wyjaśnia Maria Kołodziejczyk Główny Specjalista ds. analiz i statystyki Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu nowosądeckiego.

Reklama