Bezpłatna pomoc prawna w Powiecie Nowosądeckim

Bezpłatna pomoc prawna w Powiecie Nowosądeckim

Masz problemy natury prawnej? Potrzebujesz porady? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez doświadczonych prawników – radców prawnych i adwokatów.

Wprowadzona w 2015r. ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – dzięki współpracy rządu, samorządów, a także organizacji pozarządowych – ma zagwarantować bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelować zbyt często występującą barierę finansową do korzystania z profesjonalnych usług prawnych.

Ustawa szczegółowo określa krąg osób, które są uprawnione do skorzystania z darmowej pomocy prawnej. Niewątpliwie jest to grupa odbiorców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, czy też ze względu na wiek wymagająca wsparcia w pokonywaniu wynikających z tego tytułu trudności, tj.:

  • młodzież do 26 roku życia,
  • osoby fizyczne którym w okresie ostatnich 12 m-cy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci, weterani,
  • kobiety w ciąży (tutaj zakres pomocy ograniczony jest do spraw związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych),
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Zakres porad prawnych, których może udzielić adwokat lub radca prawny jest skonstruowany dość szeroko, aby możliwie w najpełniejszym wymiarze mogła zostać udzielona pomoc prawna.

Mając bezpośrednio za zadanie rozwiązywanie problemów życiowych osób uprawnionych, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, podatkowego, spadkowego, rzeczowego oraz związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a zakres tej pomocy obejmuje wszelkie czynności związane z przedsądowym etapem pomocy prawnej.

Jedynymi wyjątkami, w której specjaliści dyżurujący w punktach nie mogą udzielić pomocy prawnej są sprawy podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Istotą porady prawnej jest przekazanie osobie uprawnionej wiadomości o treści prawa, jego wykładni i w praktyce jego stosowania, co w efekcie oznacza, że w sytuacji, gdy rozwiązanie problemu prawnego osoby uprawnionej będzie możliwe jedynie w drodze rozstrzygnięcia sądowego lub sądowo-administracyjnego, adwokat lub radca prawny będzie mógł pomóc w sporządzeniu projektu pisma wszczynającego tego rodzaju postępowanie lub też pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika.

Punkty znajdują są w różnych miejscowościach na terenie Powiatu, a mianowicie w Grybowie (punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda), a także w Krynicy-Zdroju, Piwnicznej-Zdroju, Starym Sączu oraz w Nowym Sączu, a dogodne godziny ich otwarcia sprzyjają uprawnionym.

Pomoc prawna jest udzielana wg kolejności zgłoszeń (nie dotyczy kobiet w ciąży) w danym dniu. Nie trzeba się rejestrować – wystarczy przyjść z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do skorzystania z pomocy.

Lokalizacja punktu prowadzonego przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

budynek Liceum Ogólnokształcącego im. A. Grottgera w Grybowie, ul. Rynek 4

od poniedziałku do piątku: w godzinach 09.00 – 13.00.

Szczegółowy harmonogram pracy wszystkich punktów na terenie powiatu nowosądeckiego znajdą Państwo
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego: http://www.bip.powiat.nowy-sacz.pl – w zakładce „Punkty pomocy prawnej”

 

materiał partnera